Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


* update 11.54 uur

** update 12.56 uur

dinsdag 26 januari 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 26 januari om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijks mondelinge vragenuur plaats. Aan de orde zijn de mondelinge vragen van (onder voorbehoud):


-de heer Balkenende (CDA) aan de ministers De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Borst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de koopkrachtontwikkeling 1999 (Telegraaf, 21 januari jl.);


-de heer De Hoop Scheffer (CDA) aan minister-president Kok over de ontwikkelingen en de berichtgeving inzake het IOC;


-de heer Van der Steenhoven (GroenLinks) aan minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de betrouwbaarheid van het wetenschappelijk onderzoek van eht RIVM (Buitenhof, 24 januari jl.).

Aansluitend stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Ten slotte behandelt de Kamer het voorstel tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gemeenten worden hierdoor in staat gesteld zelfstandig bestemmingsplannen te wijzigen zonder goedkeuring vooraf door de provincie. Tevens krijgen burgers een verruiming van mogelijkheden voor aan- en verbouw van woningen en wordt aangegeven wat de beroepsmogelijkheden zijn.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken: 13.00 tot ca. 14.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: gesprek met het Energie Millennium Platform over de stand van zaken in de energiesector ten aanzien van het millenniumvraagstuk.

Verkeer en Waterstaat: 16.00 tot ca. 18.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de stand van zaken met betrekking tot de private financiering van de HSL-Zuid en de Betuweroute.
*Dit algemeen overleg gaat heden niet door

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN


**Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 13.30 uur - zaal volgt

Agenda: procedure.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

16.30 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Economische Zaken: 16.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Werkgroep Financiële Verantwoordingen: 19.30 uur Van Someren-Downerzaal

AANBIEDING

De voorzitters van de vaste Commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer nemen om 13.30 uur een notitie in ontvangst uit handen van een delegatie van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland. De notitie doet suggesties op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden en gaat in op de financiële positie van de gemeenten in Midden-Nederland (Hal Plein 2).

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken hebben om 17.00 uur een gesprek met de heer Stork, voorziter van het Roemenië Comité, en professor Sorin Alexandracescu over de actuele situatie in Roemenië (Thorbeckezaal).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 3507 '
Lees ook