Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


* update 11.11 uur

dinsdag 31 augustus 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijks mondelinge

vragenuur plaats.*Hierbij komt de volgende vraag aan de orde:
-de heer Van der Steenhoven (GroenLinks) aan minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de berichten dat er fors bezuinigd zal worden op geluidwerende voorzieningen langs snelwegen.
Deze vragen staan op alfabetische volgorde. Voor de volgorde van behandeling: raadpleeg deze pagina dinsdag na 12.30 uur.

Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

Hierna debatteert de Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de afgifte en inname van kentekenplaten. De wijziging heeft tot doel meer duidelijkheid te geven wanneer de kentekenplaten moeten worden ingeleverd, te weten tegelijk bij de feitelijke uitvoer van een voertuig of bij de feitelijke overdracht aan een erkend sloopbedrijf.

Ten slotte spreekt de Kamer over het initiatief-wetsvoorstel van de leden Dittrich (D66), Swildens-Rozendaal (PvdA) en O.P.G. Vos (VVD) tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering inzake het strafbaar stellen van belaging. Het gaat hierbij om stelselmatige inbreuken op de persoonlijke levenssfeer zoals achtervolging op straat, het ongewenst telefonisch en schriftelijk benaderen en het posten voor een woning of werkplek, het zogenoemde "stalking" (alleen de eerste termijn van de zijde van de Kamer).

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Justitie: 16.00 tot ca. 17.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Cohen (Justitie) over het kabinetsbeleid inzake asielzoekers uit Angola.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie: 16.00 tot ca. 19.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) over:

-het Beleidsplan Nederlandse Politie (BNP) 1999 tot 2002, ondermeer naar aanleiding van het algemeen overleg van 12 april 1999 alsmede de ingediende moties over dit onderwerp;

-het evaluatierapport van het Crisis Onderzoek Team (COT) over de totstandkoming van de politie CAO 1999 tot 2000;

-het convenant met de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen waarin afspraken zijn gemaakt die ondermeer voortvloeien uit het Regeerakkoord en het Beleidsplan Nederlandse Politie 1999 tot 2002;
-de invoering van het middel pepper spray voor de Nederlandse politie;

-het rapport van de Algemene Rekenkamer over het financieel beheer van de 25 politieregio´s.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Sociale Zaken en Werkgelenheid: 16.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt om 13.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van een delegatie van de besturenorganisatie van internaten voor schippersjeugd (Nevis). In de petitie uiten de aanbieders hun bezorgdheid over de ontwikkelingen rond het voortbestaan van de internaten voor schippersjeugd (hal Plein 2).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 3722 '
Lees ook