Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


* update, 11.30 uur

** update 11.45 uur


*** update 12.15 uur

dinsdag 8 februari 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 8 februari om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het mondelinge vragenuur plaats.

Aan de orde zijn de vragen van (onder voorbehoud):
***- de heer Vendrik (GROENLINKS) aan minister Zalm (Financiën) over het plan van de minister om het huurwaardeforfait af te schaffen voor huiseigenaren die hun hypotheek hebben afgelost. (Algemeen Dagblad, 4 februari jl.)

***- de heer de Wit (SP) aan minister De Vries (Sociale Zaken en

Werkgelegenheid) over uitlatingen van de minister over de bestrijding van de armoedeval.


***- mevrouw Kant (SP) aan minister-president Kok over uitspraken van de minister-president met betrekking tot de Wet Openbaarheid Bestuur.


** de vraag van Reitsma over rekeningrijden vervalt.

Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Vervolgens debatteert de Kamer over de wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking. Het betreft de wijze waarop het fonds wordt gefinancieerd. In de nieuwe opzet wordt onder meer gekozen het fonds te voeden door een vast percentage van de totale aardgasbaten.

Hierna spreekt de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het advies van de Gezondheidsraad over xenotransplantatie en medisch-wetenschappelijk onderzoek met dierlijke bestanddelen bij mensen (dit algemeen overleg had plaats op 2 februari jongstleden).

Vervolgens debatteert de Kamer over de wijziging van de Wet algemene regels herindeling (Arhi), de Provinciewet en de Gemeentewet. Het betreft hier een aanpassing van het bij de Eerste Kamer in behandeling zijnde wetsvoorstel waarin de aanvankelijk voorgenomen verruiming van het begrip grenscorrectie ongedaan wordt gemaakt.

Ten slotte spreekt de Kamer over wijzigingen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De wijzigingen hebben onder meer tot doel de regelgeving over verontreinigingsheffing meer op wettelijke basis te regelen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 15.30 tot ca 17.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) over verschillende onderwerpen met betrekking tot het postbeleid.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 16.00 tot ca 17.30 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over planontwikkeling in het recreatiegebied Vlietland.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 13.30 uur - Van Someren-Downerzaal

Agenda: procedure.

Verkeer en Waterstaat: 13.45 uur - Thorbeckezaal
Agenda: procedure.

Economische Zaken: 16.30 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: procedure.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 16.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voorBuitenlandse Zaken ontvangen vanaf 17.00 uur mevrouw S. Rafi, secretaris generaal van de Parlementarians for Global Action (Regentenkamer).

AANBIEDINGEN

De voorzitter van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken neemt om 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van het Kashmir Center for Holland. Met deze petitie wordt aandacht gevraagd voor de situatie in Kashmir (hal Plein 2).

De voorzitter van de vaste Commissie voorLandbouw, Natuurbeheer en Visserij neemt om 13.45 uur een petitie in ontvangst uit handen vertegenwoordigers van het Samenwerkingsverband Platform Vogelrichtlijn. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van deze richtlijn voor de economie en het ruimtegebruik in Nederland (hal Plein 2).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 4414 '
Lees ook