Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


woensdag 10 oktober 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 10.15 uur.
De Kamer spreekt over de Algemene financiële beschouwingen. Hierbij zijn tevens aan de orde de begroting van het Ministerie van Financiën voor 2002, de Miljoenennota en het hoofdstuk inzake Nationale Schuld uit de Rijksbegroting 2002 (alleen de eerste termijn van de kant van de Kamer).

Vervolgens spreekt de Kamer naar aanleiding van de volgende algemeen overleggen tussen:

-de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer (dit algemeen overleg had plaats op woensdag 3 oktober jongstleden).
-de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de luchthavens Rotterdam en Lelystad (dit algemeen overleg had plaats op woensdag 3 oktober jongstleden).

Vervolgens debatteert de Kamer over de Europese uitvoeringswet die tot doel heeft het toezenden van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken te verbeteren en te versnellen ten opzichte van de internationale regelgeving op dit terrein. Het gaat hier bijvoorbeeld om het toezenden en ontvangen van gerechtelijke bevelen door gerechtsdeurwaarders.

Ten slotte spreekt de Kamer over bepalingen inzake problematiek bij vermissing van personen. De wijziging betreft het verkorten van de termijn voor het uitgeven van een verklaring van vermoedelijk overlijden naar 1 jaar.

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Economische Zaken: 10.00 tot ca. 12.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink en staatssecretaris Ybema (beiden Economische Zaken) ter voorbereiding op de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken voor 2002, het zogenoemde begrotingsonderzoek (met stenografisch verslag).

Europese Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 11.00 tot ca. 12.00 uur - Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Landbouw van de lidstaten van de Europese Unie.

Justitie: 12.30 tot ca. 14.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over verschillende onderwerpen met betrekking tot slachtofferhulp.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Economische Zaken: 13.00 tot ca. 15.00 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: algemeen overleg met de staatssecretarissen Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Ybema (Economische Zaken) over toerisme en recreatie.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie: 14.00 tot ca. 16.30 uur
Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met de staatssecretarissen Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Kalsbeek (Justitie) over pleegzorg in de jeugdzorg en over de juridische positie en verantwoordelijkheid van pleegouders.

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 14.00 tot ca. 16.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: gesprek met deskundigen en organisaties over grondrechten in het digitale tijdperk.
BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 10.15 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 tot ca. 11.30 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: gesprek met een delegatie van het Chinese parlement.
Verkeer en Waterstaat:: 11.15 tot ca. 12.15 uur Suze Groenwegzaal
Agenda: gesprek met leden van de Koninklijke Vereniging voor Luchtvaart (KNVVL) over de kleine luchtvaart, de luchtsporten en de relatie tot betrokken overheidsinstanties.

Justitie: 14.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken brengen van 10 oktober tot en met 12 oktober een bezoek aan Slowakije en Slovenië. De volgende leden nemen deel aan het bezoek: De Boer (PvdA), Molenaar (PvdA), Van 't Riet (D66) en Wilders (VVD).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 4665 '
Lees ook