Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


*Update: 09.30 uur

** Update: 10.00 uur

dinsdag 9 maart 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 9 maart om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering herdenkt de Kamer oud-fractievoorzitter E. Heerma (CDA) die vorige week is overleden.

Hierna heeft het wekelijks mondelinge vragenuur plaats. Hierbij komen de volgende vragen aan de orde (onder voorbehoud):
-van mevrouw Verbugt (VVD) aan minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ) over zijn ambities met betrekking tot de nieuwe ruimtelijke inrichtingsschets voor Nederland (de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening) en de afspraken hierover gemaakt in het regeerakkoord (Binnenlands Bestuur, 19 februari jl.).

Aansluitend stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Vervolgens spreekt de Kamer over de Rijkswet tot instelling van een exclusieve economische zone (EEZ). Een EEZ is een gebied buiten en grenzend aan de territoriale zee en bezit een specifieke juridische status, ingesteld in het VN-Zeerechtverdrag. Met de instelling van een EEZ kan Nederland illegale ernstige olielozingen door buitenlandse schepen buiten de Nederlandse binnenwateren of territoriale zee vervolgen (afronding te beginnen met de tweede termijn van de zijde van de Kamer).

Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over
de berichtgeving in het dagblad Trouw over het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) (dit algemeen overleg had plaats op 11 februari jongstleden).

Ten slotte debatteert de Kamer over het wetsvoorstel dat tot doel heeft de kosten van de administratieve afhandeling van milieuheffingen ten laste te brengen van de aanvragers. Op dit moment komen deze kosten volledig ten laste van de overheid (Uitbreiding van de Wet milieubeheer, retributies milieugevaarlijke stoffen).

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 16.00 tot ca. 17.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) en Korthals (Justitie) over de aanleiding en toedracht van de confrontaties in januari 1999 tussen politie en Marokkaanse jongeren in Amsterdam.

Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 18.00 tot ca. 19.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), minister Korthals (Justitie)en staatssecretaris Cohen (Justitie) over vergaderingen van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van de lidstaten van de Europese Unie.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken en Europese Zaken: 09.30 tot ca. 10.30 uur - Klompézaal

Agenda: gesprek met de minister-president van Luxemburg, de heer J.C. Juncker.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 15.00 uur - Groen van Prinstererzaal

Agenda: procedure.

Buitenlandse Zaken: 16.30 uur - Regentenkamer
Agenda: gesprek met de ambassadeur van Eritrea, de heer Andebrhan Weldegiorgis.

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt om 13.30 uur de resultaten van een onderzoek naar zorgverschraling in ontvangst uit handen van een delegatie van de Stichting Landelijke Patiënten- en Bewonersraden (hal Plein 2).

De voorzitter van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen krijgt om 13.30 uur een petitie aangeboden door leerlingen van basisschool De Hoeksteen te Honselersdijk. In de petitie wordt gepleit voor meer geld voor betere faciliteiten op school(hal Plein 2).


* De voorzitter van de vaste Commissie voor Justitie neemt om 13.45 uur een petitie in ontvangst van de Nederlandse Federatie van Tamils Associaties over het asielbeleid ten aanzien van Tamils (hal Plein 2). (GAAT NIET DOOR)

De voorzitter van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt om 13.45 uur de uitslag in ontvangst van een raadplegend referendum over de vorming van Twentestad. Dit referendum werd door de gemeente Hengelo gelijktijdig gehouden met de verkiezingen voor Provinciale Staten (hal Plein 2).


** BIJZONDERE PROCEDURE

Leden van de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ontvangen vertegenwoordigers van de loonwerkers (Van Someren-Downerzaal).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 5067 '
Lees ook