Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


*update: 09.00 uur

woensdag 29 september 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 29 september om 13.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering stelt de heer Meijer (CDA) mondelinge vragen aan minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over zijn uitspraken ten aanzien van het mestbeleid.

Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

Hierna heropent de Kamer de behandeling van het wetsvoorstel dat tot doel heeft buitenlandse werknemers die in Nederland tijdelijk in de bouw werken dezelfde rechten te geven als hun Nederlandse collega's. Hierbij gaat het om zaken als werktijden, rusturen en het aantal vakantiedagen (Wijziging Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid).

Vervolgens rondt de Kamer de behandeling af van de wijziging van de drank- en horecawet. Deze wijziging heeft tot doel het gebruik van alcohol te matigen. Door het treffen van maatregelen die gezondheidsrisico's en maatschappelijke problemen die voortvloeien uit het gebruik van alcoholproblematiek te voorkomen (te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn).

Ten slotte interpelleert de heer Van Oven (PvdA) staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de problematiek rond de gevangenis Koraal Specht op Curaçao.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 11.15 tot ca. 13.15 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de kwaliteit van de kraamzorg.

Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 17.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over de werkzaamheden van de Veiligheidsraad en de situatie in de Kaukasus.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 15.00 tot ca. 18.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: notaoverleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de intensivering van het Arbobeleid (nota 'Arboconvenanten nieuw stijl: beleidsstrategie voor de komende vier jaar').

Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rijksuitgaven: 15.45 tot ca. 17.45 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake de uitwisseling van recherche-informatie tussen CRI (Centraal Recherche Informatieteam) en politieregio's.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.00 tot ca. 18.00 uur Troelstrazaal


Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund

(Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de bekostiging van het voortgezet onderwijs (Plan van Scholen 2000-2002).

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 21.00 tot ca. 22.30 uur
*Troelstrazaal


Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het Kennisnet.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen: 09.30 uur Kappeyne van De Coppellozaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.15 uur
Troelstrazaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Verkeer en Waterstaat: 10.15 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 11.00 tot ca. 12.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: briefing over bruinrot door drs. ing. H.A. Duringhof, directeur van de Plantenziektenkundige Dienst.

Presidium: 11.00 uur - Eerste Commissiekamer

Rijksuitgaven, Economische Zaken en Financiën: 14.30 tot ca. 15.30 uur

Wttewaall van Stoetwegenzaal


Agenda: briefing door ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over aardgasbaten.

Justitie: 14.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: procedures.

Financiën: 15.30 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 19.30 tot ca. 21.00 uur
*Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het Kennisnet.

AANBIEDINGEN

De voorzitter van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat neemt om 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van Motorrijders Actie Groep. Met deze petitie protesteren motorrijders tegen de mogelijke invoering van het rekeningrijden (hal Plein 2).

De voorzitter van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat neemt om 13.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van Pro Auto. Ook zij protesteren tegen de mogelijke invoering van het rekeningrijden (hal Plein 2).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 5172 '
Lees ook