Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

woensdag 3 februari 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 3 februari om 13.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast. Aansluitend debatteert de Kamer over de brief van minister Borst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem en kortingen bij apothekers.

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en

Visserij en minister Apotheker (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de herstructurering van de varkenshouderij (dit overleg had plaats op 19 januari jongstleden).

Ten slotte debatteert de Kamer over de brief van minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over recente ontwikkelingen met betrekking tot de politie-CAO.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 10.00 tot ca. 11.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: gesprek met een delegatie van de Projectgroep "Samen in de Markt" van VNO-NCW. De projectgroep heeft tot doel de economische bedrijvigheid op de Nederlandse-Antillen te stimuleren.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 tot ca. 12.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de problematiek rondom de integriteit van het openbaar bestuur en overheidsorganen.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 tot ca. 13.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs,Cultuur en Wetenschappen) over verschillende onderwerpen met betrekking tot het mavo onderwijs en het voorbereidend beroeps onderwijs.

Rijksuitgaven en Financiën: 11.15 tot ca. 13.15 uur

Groen van Prinstererzaal


Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over het rapport van de Algemene Rekenkamer naar het beleid van het rijk en van individuele ministeries met betrekking tot de financiële garantstelling voor projecten van derden. Hierbij komt tevens de informatievoorziening over dit onderwerp naar de Staten-Generaal aan de orde.

Verkeer en Waterstaat en Europese Zaken: 15.00 tot ca. 17.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos en staatssecretaris De Vries (beiden Verkeer en Waterstaat) over vergaderingen van de ministers van verkeer van lidstaten van de Europese Unie, het onderzoeksrapport inzake hoogvermogen middengolfzenders en het aanvullend onderzoek naar FM-frequenties.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie: 15.00 tot ca. 18.00 uur

Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de voortzetting en uitbreiding van het heroïne-experiment in een aantal Nederlandse gemeenten.

Rijksuitgaven en Europese Zaken: 16.15 tot ca. 18.15 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over het jaarverslag van de Europese Rekenkamer van 1997 en over het beheer en controle van geldstromen binnen de Europese Unie.

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK

Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.15 tot ca. 12.15 uur - Troelstrazaal
Agenda: rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de wereldeconomie, de ontwikkeling van de Europese economie en de Nederlandse economische situatie in het kader van het werkgelegenheidsbeleid. Voor dit gesprek zijn uitgenodigd de President van De Nederlandsche Bank, de directeur van het Centraal Planbureau en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.

OPENBARE VERHOREN

De Parlementaire enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer hoort achtereenvolgens:

09.30 - 10.45 uur : H.T.S. van Opijnen/E.H. ter Braake 10.45 - 12.00 uur : S.S. Koopmans
13.30 - 14.45 uur : P.P. Griffioen
14.45 - 16.00 uur : F.J. Erhart

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 10.15 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Justitie: 13.00 tot ca. 14.15 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: gesprek met de Registratiekamer.

Justitie: 14.30 uur - Kappeyne van de Coppellozaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Werkgroep Srebrenica: 15.30 uur - Klompézaal

Justitie: 16.00 tot ca. 17.15 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: gesprek met de Nederlandse Orde van Advocaten.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en Economische Zaken hebben om 15.45 uur een gesprek met een delegatie van de Zuid Noord Federatie over verbetering van de positie van ontwikkelingslanden in de Wereld Handels Organisatie (Suze Groenewegzaal).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 5207 '
Lees ook