Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

donderdag 1 april 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 1 april om 10.15 uur.

De Kamer debatteert naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over maatregelen die tot doel hebben de werking van de Werkloosheidswet te versterken (dit algemeen overleg had plaats op woensdag 24 maart jongstleden).

Ten slotte behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat tot doel heeft gedetineerden uit te sluiten van sociale verzekerings-uitkeringen, tenzij het om straffen gaat die voorbereiden op terugkeer in de maatschappij (Wijziging van de Wet sociale zekerheidsrechten gedetineerden).

° Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 11.00 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)over de stand van zaken rond de invoering van het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 13.30 tot ca. 15.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over haar reactie op het rapport "De Gewichtenregeling en mono-etnische scholen nader bekeken". De gewichtenregeling stelt regels aan de toekenning van middelen voor de bestrijding van onderwijsachterstand in het basisonderwijs. In de rapportage is nagegaan in hoeverre de hoogte van de gewichten nog aansluit bij de feitelijke prestaties van de leerlingen bij taal en rekenen.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Defensie: 10.15 uur - Kappeyne van de Coppellozaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.30 tot ca. 11.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: gesprek met de Nationale Ombudsman, mr.dr. M. Oosting, over zijn jaarverslag over 1998.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur - Thorbeckezaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Europese Zaken: 13.00 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Tijdelijke Commissie Evaluatie Opsporingsmethoden: 13.00 uur Van Someren-Downerzaal

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 13.45 uur - Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Buitenlandse Zaken: 14.00 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 14.15 tot ca. 15.00 uur Klompézaal

Agenda: gesprek met de gezaghebber van St. Maarten, de heer Richardson.

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken neemt om 13.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van een delegatie van de samenwerkende Molukse hulporganisaties in Nederland. In de petitie wordt aandacht gevraagd voor de actuele situatie in de Indonesische provincie Maluku
(Hal Plein 2).

WERKBEZOEKEN

Een delegatie uit de Contactgroep Frankrijk brengt tot en met 1 april een werkbezoek aan Parijs en Lille. Tijdens dit bezoek worden gesprekken gevoerd met leden van de Assemblée Nationale over ondermeer het Europese defensie- en veiligheidsbeleid, de witte illegalen, ruimtelijke ordening, milieu en transport, drugsbeleid, werkgelegenheidsbeleid en over de financiering van de Europese Unie. Aan het bezoek nemen de volgende kamerleden deel: Koenders (PvdA, voorzitter), Bussemaker (PvdA), Van Oven (PvdA), Cherribi (VVD), Udo (VVD), Verhagen (CDA), Hoekema (D66) en Van't Riet (D66).

Een delegatie uit de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat brengt vanaf 09.30 uur een werkbezoek aan de KLM. Tijdens dit bezoek zullen de leden worden geïnformeerd over de alliantie-vorming van de KLM-groep en de daaraan gerelateerde (mededingings)-problematiek in Europa, alsmede over de visie van de KLM op het beleid rond Schiphol. Aan het bezoek nemen de volgende leden deel: Blaauw (VVD, voorzitter), Herrebrugh (PvdA), Hofstra (VVD) en Verbugt (VVD).

Leden van de vaste Commissies voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengen vanaf 16.00 uur een werkbezoek aan het Sylvius Laboratorium van het Leids Universitair Medisch Centrum. Tijdens het bezoek zullen de leden worden geïnformeerd over het overbrengen van gewenste erfelijke eigenschappen naar de genetische opmaak van een dier (transgenese). Aan het bezoek nemen de volgende leden deel: Van der Vlies (SGP), Terpstra (VVD), Poppe (SP), Swildens-Rozendaal (PvdA), Hamer (PvdA), Geluk (VVD), Stellingwerf (RPF) en Ter Veer (D66, voorzitter).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 5278 '
Lees ook