Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


woensdag 23 maart 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep*)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 13.00 uur.
De Kamer stelt haar agenda voor de komende periode vast.
Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Economische Zaken en minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over onder meer het Energierapport 1999, de voortgangsrapportage duurzame energie in uitvoering en over electriciteitstarieven (dit overleg had plaats op donderdag 24 februari jongstleden).

Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissies voor Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, staatssecretaris Cohen (Justitie) en minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de evaluatie van de Koppelingswet en over de medische zorg aan illegalen (dit overleg had plaats op woensdag 15 maart jongstleden).

Vervolgens vervolgt de Kamer het debat over de Wet studiefinanciering 2000. Dit wetsvoorstel heeft vooral tot doel de flexibiliteit van de studiefinanciering voor het hoger onderwijs te vergroten. Met dit wetsvoorstel wordt onder meer de termijn waarbinnen het diploma moet worden behaald verruimd van de officiële duur van de opleiding naar 10 jaar. Daarnaast wordt de leeftijdsgrens om voor studiefinanciering in aanmerking te komen verschoven van 27 naar 30 (alleen het antwoord van de regering in eerste termijn).

Ten slotte debatteert de Kamer in hoofdlijnen over de aanpak van onderwijsachterstanden.


* Voor informatie over de uitzendfrequentie: raadpleeg uw lokale kabelbedrijf.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 11.30 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister-president Kok, minister Van Aartsen en staatssecretaris Benschop (beiden Buitenlandse Zaken) over de vergadering van de Europese Raad op 23 en 24 maart aanstaande in Lissabon, Portugal.

Economische Zaken: 10.00 tot ca. 12.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de ontwikkeling van industriële activiteiten in de Eemsmond regio.
Verkeer en Waterstaat: 11.15 tot ca. 12.15 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: gesprek met een delegatie uit de Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling over luchtschepen.
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 14.00 tot ca. 16.30 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het mestbeleid.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 14.00 tot ca. 17.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over verschillende onderwerpen met betrekking tot academische ziekenhuizen.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserijen Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 19.00 tot ca. 21.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het mestbeleid (vervolg van het algemeen overleg van 14.00 uur).

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 10.15 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 uur Klompézaal
Agenda: procedures.
Werkwijze der Kamer: 10.30 uur Suze Groenewegzaal
Buitenlandse Zaken: 11.45 tot ca. 12.45 uur Regentenkamer
Agenda: gesprek met een delegatie uit het Tsjechische parlement. De parlementsleden zijn lid van de Tsjechische Commissie voor Buitenlandse Zaken.
Werkgroep 5e nota Ruimtelijke Ordening: 12.00 uur Klompézaal
Agenda: procedures.

Rijksuitgaven en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: procedures.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 17.00 uur tot ca. 18.30 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de voorbereiding van de aanstaande CITES-conferentie (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 10.00 uur de voorzitter van de Oezbeekse oppositiepartij, de heer Salih. Het gesprek heeft als thema de ontwikkelingen in Centraal Azië en Oezbekistan (Groen van Prinstererzaal).

VOORZITTER

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Jeltje van Nieuwenhoven, neemt om 10.00 uur het jaarverslag over het jaar 1999 van de Nationale Ombudsman in ontvangst uit handen van de heer Fernhout (kamer van de Voorzitter).

Vanaf 12.00 uur woont de Voorzitter een bijeenkomst bij van het Genootschap van Hoofdredacteuren (perscentrum Nieuwspoort).

Tijdens een discussiemiddag over kunst en educatie leidt de Voorzitter een debat tussen prominenten uit kunst, onderwijs, overheid en kunsteducatie (vanaf 16.30 uur in perscentrum Nieuwspoort).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 5565 '
Lees ook