Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


donderdag 6 september 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering begint op donderdag 6 september om 10.15 uur.
Na een hamerstuk heropent de Kamer het debat over het initiatiefwetsvoorstel van mevrouw Bussemaker (PvdA) en de heer Van Dijke (ChristenUnie) inzake de wijziging van de Arbeidstijdenwet. Door de wijziging hebben individuele werknemers meer zeggenschap over hun arbeidstijd met als doel de combinatie tussen het maatschappelijke leven en arbeid te bevorderen (afronding, te beginnen met de tweede termijn van de kant van de Kamer).

Vervolgens zet de Kamer het debat voort over de wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). De wijziging betreft een maatregel waarbij sterke drang kan worden uitgeoefend op personen met een geestesstoornis om een behandeling te ondergaan buiten de inrichting, zodat een gedwongen opname niet nodig is (te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn).
Ten slotte debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over kortingen op de MKZ-uitkeringen (dit overleg had plaats op 15 augustus jongstleden).


* Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende
periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.00 tot ca. 11.00 uur Suze Groenwegzaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) over kortingen op de MKZ-uitkeringen.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 11.00 tot ca. 13.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de uitwerking van het gemeentelijk
onderwijs achterstandenbeleid.

Defensie: 11.00 tot ca. 13.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister De Grave (Defensie) over vredesoperaties. Hierbij komen onder meer aan de orde het evaluatieverslag van de Nederlandse bijdrage aan de Kosovo Implementation Force (Kfor) en de organisatie en samenstelling van de bijdrage van de Koninklijke Landmacht aan crisisbeheersingsoperaties (peace-enforcing brigade).

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 12.30 tot ca. 13.30 uur Troelstrazaal

Agenda: gesprek met leden van de Raad van het Landelijk Gebied over onder meer de biologische landbouw en het tweede Structuurschema Groene Ruimte.
Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 16.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen en staatssecretaris Benschop (beiden Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 15.00 tot ca. 17.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de doeltreffendheid en de effecten van de specifieke uitkering voor schoolbegeleiding aan gemeenten.
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 15.30 tot ca. 17.30 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de actuele stand van zaken met betrekking tot mond- en klauwzeer.
BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 uur Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie: 10.15 uur Thorbeckezaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.15 uur Aletta Jacobszaal

Agenda: procedure.

Tijdelijke commissie biotechnologie: 12.00 tot ca. 13.00 uur Aletta Jacobszaal

Agenda: gesprek met dr. L.A.P.P. Lotz, wetenschapper bij het Wageningen Universitair en Researchcentrum.

Europese Zaken: 12.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken en Defensie: 13.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 13.45 uur Aletta Jacobszaal

Agenda: ingekomen brieven en procedure.
Defensie: 15.00 tot ca. 16.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: gesprek met de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht over zijn jaarverslag over het jaar 2000.

Buitenlandse Zaken: 16.00 tot ca. 17.00 uur Aletta Jaocobszaal
Agenda: gesprek met brigadegeneraal Kuperwasser (hoofd onderzoeksafdeling Israëlische Militaire Inlichtingendienst, IDF/MI) over de situatie in het Midden-Oosten.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 16.30 tot ca. 17.30 uur Klompézaal

Agenda: presentatie door vertegenwoordigers van het College toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) over het rapport Uitkeren of reïntegreren.

Buitenlandse Zaken: 17.15 uur tot ca. 18.00 uur Eerste Commissiekamer

Agenda: gesprek met de nieuw benoemde ambassadeur te Dublin, drs. J. van der Velde.

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Financiën brengen tot en met 6 september een bezoek aan de Duitse Bundesbank en de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Aan dit bezoek nemen de volgende leden deel: Van Gijzel (PvdA), Crone (PvdA), De Haan (CDA), Weekers (VVD), Giskes (D66) en Vendrik (GroenLinks).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 5616 '
Lees ook