Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

donderdag 16 december 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 16 december om 10.15 uur.

De Kamer debatteert naar aanleiding van de algemeen overleggen tussen:


- de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over maatregelen die de kosten van het melkquotum moeten verlagen (dit algemeen overleg had plaats op 30 november jongstleden;
- de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over het bod van de Nederlandse spoorwegen in de aanbesteding voor de Hogesnelheidslijn, traject Zuid (dit algemeen overleg had plaats op 14 december jongstleden);
- de vaste Commissie voor Economische Zaken en minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over privatisering van monogasbedrijven (dit algemeen overleg had plaats op 9 december jongstleden);

- de vaste Commissie voor Economische Zaken en minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over het onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de Vestigingswet (dit algemeen overleg had plaats op 15 december jongstleden).

Hierna zet de Kamer het debat voort naar aanleiding van het rapport van de Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden. In het rapport is nagegaan in hoeverre uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen die destijds door de enquêtecommissie opsporingsmethoden (de Commissie-Van Traa) zijn gedaan.

Vervolgens debatteert de Tweede Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over een stelsel waarin de onderlinge gelijkheid tussen verschillende woningbouwcorporaties is geregeld, het zogenoemde revolving fund (dit algemeen overleg had plaats op 15 december jongstleden).

Hierna vervolgt de Kamer het debat over het initiatief-wetsvoorstel van de leden Duivesteijn (PvdA), Biesheuvel (CDA), Hofstra (VVD) en Van t Riet (D66) over het verstrekken van bijdragen aan lagere inkomensgroepen voor het verkrijgen of kunnen blijven bewonen van een eigen woning (wet bevordering eigen woningbezit).

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van de algemeen overleggen tussen:

- de vaste Commissie voor Justitie en staatssecretaris Cohen (Justitie) over het gevoerde beleid ten aanzien van Turks Koerdische asielzoekers (dit algemeen overleg had hedenochtend plaats);
- de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de vernieuwingen van de tweede fase in het voortgezet onderwijs (dit algemeen overleg had plaats op 15 december jongstleden).

Ten slotte debatteert de Tweede Kamer naar aanleiding van de onlangs gehouden Europese Top in Helsinki (Finland).


* Na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast. Hierbij kunnen nog onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd. Aan het einde van de vergadering volgen stemmingen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.00 tot ca. 11.30 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het besluit om toepassing van verduurzaamd hout niet meer toe te staan vanuit milieuoverwegingen.

Justitie: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Cohen (Justitie) over het beleid ten aanzien van Turks Koerdische asielzoekers en over de rapportage van het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake Kosovo, het zogenoemde ambtsbericht.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Vermeend (Financiën) over grensoverschrijdende bedrijventerreinen tussen Nederland en Duitsland en over het wegnemen van fiscale belemmeringen voor ondernemers die zich op dergelijke terreinen vestigen.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 11.00 tot ca. 14.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de vernieuwingen van de tweede fase in het voortgezet onderwijs.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse zaken en Economische Zaken: 13.00 tot ca. 16.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg over de aanpak van het millenniumprobleem bij de overheid en over de activiteiten van het millenniumplatform met
- van 13.00 tot ca. 15.30 uur
de ministers Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid), Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken);

- van 15.30 tot ca. 16.00 uur
minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Werkgroep 5e nota Ruimtelijke Ordening: 10.00 uur Aletta Jacobszaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 uur Troelstrazaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Defensie en Buitenlandse Zaken: 10.15 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Rijksuitgaven en Defensie: 11.00 tot ca. 12.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: briefing door ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over internationale militaire samenwerking.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 12.00 uur Thorbeckezaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Europese Zaken: 12.30 uur Suze Groenewegzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 13.45 uur Klompézaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

KERSTRECES

De Tweede Kamer is tot en met maandag 17 januari met reces.

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 6288 '
Lees ook