Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

donderdag 8 april 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 8 april om 10.15 uur.

Na enkele hamerstukken zet de Kamer de behandeling voort van het wetsvoorstel dat tot doel heeft gedetineerden uit te sluiten van sociale verzekeringsuitkeringen, tenzij het om straffen gaat die voorbereiden op terugkeer in de maatschappij. Het betreft hier een wijziging van de Wet sociale zekerheidsrechten gedetineerden (afronding, te beginnen met de eerste termijn van de zijde van de regering).

Tenslotte debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over asbestproblematiek (dit algemeen overleg had plaats op dinsdag 23 maart jongstleden).

° Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 11.00 tot ca. 12.30 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) in het kader van de planning van werkzaamheden.

Europese Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 12.00 tot ca. 13.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over het ontwerp-statuut voor de leden van het Europees Parlement.

Financiën: 13.00 tot ca. 15.30 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over de stand van zaken en de verdere aanpak met betrekking tot de invoering van de Euro.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 13.30 tot ca. 14.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de Raad voor Cultuur over de Cultuurnota voor de periode 2001 tot 2004.

Europese Zaken en Economische Zaken: 14.00 tot ca. 15.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over vergaderingen van de ministers van consumentenzaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Economische Zaken: 15.00 tot ca. 16.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de reorganisatieplannen met betrekking tot het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 15.00 tot ca. 18.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met de staatssecretarissen Remkes (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en Ybema (Economische Zaken) over het investeringsbudget voor stedelijke vernieuwing (ISV).

Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie: 16.00 tot ca. 18.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en Korthals (Justitie) over de implementatie van de tweede lijn van het project Markt en Overheid.
Aansluitend volgt algemeen overleg met de ministers Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken), Korthals (Justitie) en Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) over het project Stad en regels.

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.30 tot ca. 12.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: rondetafelgesprek over de nota van wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met een aanpassing van de procedure tot benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koningin.
Aan het gesprek nemen vertegenwoordigers van de volgende organisaties deel:

- de gezamenlijke Commissarissen van de Koningin en het Interprovinciaal Overleg;

- het genootschap van Burgemeesters;
- de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

OPENBARE HOORZITTING

Verkeer en Waterstaat: 13.00 tot ca. 15.15 uur - Thorbeckezaal
Agenda: het horen van organisaties over de Vierde Nota Waterhuishouding.
Achtereenvolgens worden gehoord:

- namens bestuurlijke organisaties: de Unie van waterschappen, het Inter Provinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);
- namens de waterleidingbedrijven: Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN);

- namens het bedrijfsleven: LTO Nederland;
- namens de toeristische sector: ANWB;
- namens de sector natuur en milieu: stichting Natuur en Milieu, vereniging Natuurmonumenten en de stichting Waterpakt.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Werkwijze der Kamer: 10.00 uur - Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: procedures.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu: 10.15 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Verkeer en Waterstaat, Justitie en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:

10.15 uur - Klompézaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Buitenlandse Zaken: 11.00 tot ca. 12.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: gesprek met de voorzitter van het parlement van Ethiopië, de heer Dawit Yohannes.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie: 11.15 tot ca. 12.30 uur Klompézaal

Agenda: briefing door ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de jeugdzorg.

Tijdelijke Commissie Evaluatie Opsporiongsmethoden: 13.00 uur - van Someren-Downerzaal

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat neemt om 12.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de organisatie Waterpakt in het kader van de Vierde Nota Waterhuishouding (hal Plein 2).

De voorzitter van de vaste Commissie voor Economische Zaken neemt om 14.30 uur een petitie in ontvangst van vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in verband met de voorgenomen reorganisatie bij het CBS (hal plein 2).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 6632 '
Lees ook