Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

donderdag 11 november 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 11 november om 10.15 uur.

Na enkele hamerstukken debatteert de Kamer over het voorstel om gasboringen in de Waddenzee toe te staan.

Vervolgens behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van regulerende energiebelasting en inkomsten-belasting waarmee energiezuining en milieuvriendelijk gedrag moet worden bevorderd.

Hierna heropent de Kamer het debat over het voornemen tot wijziging van de Politiewet 1993 en de Wet politieregisters in verband met de overdracht van het beheer van het Korps landelijke politiediensten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vervolgens debatteert de Kamer over het wetsvoorstel dat in overweging geeft de Grondwet te wijzigen in verband met aanpassing van de algemene taakomschrijving van de krijgsmacht. De huidige bepalingen dragen in sterke mate het stempel van een uitsluitend nationaal gerichte defensiepolitiek. De nieuwe voorstellen maken expliciet melding van handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde.

Ten slotte debatteert de Kamer over de financiële activiteiten van de provincie Zuid-Holland, de zogenoemde CETECO-affaire.

° Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de

komende periode vast en volgen eventueel stemmingen.

Openbare Commissievergaderingen

Financiën: 10.00 tot ca. 11.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Vermeend (Financiën) over de werkgroep van de Europese Unie naar ontoelaatbare belastingvoordelen voor bedrijven binnen de Europese Unie.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.00 tot ca. 14.00 uur - Troelstrazaal


Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Remkes

(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over een aantal onderwerpen met betrekking tot de uitvoering van de huursubsidiewet en het huurprijsbeleid voor de jaren 2000 en 2001.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
11.15 tot ca. 13.15 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over:

- spoedeisende medische hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- aanpassing van het budgetmodel voor ambulance- diensten.

Europese Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 14.00 tot ca. 15.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over vergaderingen van de ministers van Volksgezondheid van de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 16.00 uur

Troelstrazaal


Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen en staatssecretaris Benschop (beiden Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 15.00 tot ca. 16.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over vergaderingen van de ministers van Sociale Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Justitie: 15.00 tot ca. 17.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over de stand van zaken met betrekking tot de reorganisatie van het Openbaar Ministerie.

Europese Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.30 tot ca. 18.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over vergaderingen van de ministers van Landbouw van de lidstaten van de Europese Unie.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Werkgroep 5e Nota Ruimtelijke Ordening: 10.00 uur Aletta Jacobszaal

Defensie: 10.15 uur - Klompézaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Financiën: 11.00 tot ca. 11.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Vermeend (Financiën) over de werkgroep van de Europese Unie naar ontoelaatbare belastingvoordelen voor bedrijven binnen de Europese Unie.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Europese Zaken: 12.30 uur - Aletta Jacobszaal
Agenda: procedure.

Buitenlandse Zaken: 13.00 uur - Aletta Jacobszaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Rijksuitgaven en Financiën: 13.30 tot ca. 14.30 uur - Klompézaal
Agenda: briefing door ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over het omgaan met vertrouwelijke gegevens bij de belastingdienst.

Buitenlandse Zaken: 16.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: delegatievergadering naar aanleiding van het werkbezoek aan het Midden-Oosten van 21 tot en met 29 oktober jongstleden.

AANBIEDING

De Voorzitter van de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer neemt om 10.55 uur een zwartboek over huurbeleid in ontvangst uit handen van een delegatie van de Nederlandse Woonbond te Amsterdam (hal Plein 2).

De Voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt om 11.00 uur een petitie in ontvangst uit handen van een delegatie van de Statencommissie Welzijn van de provincie Zeeland. In de petitie wordt aandacht gevraagd voor ambulancevervoer in de provincie Zeeland (hal Plein 2).

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen om 11.00 uur de heer Jose Ramos Horta uit Indonesië in verband met het wapenembargo dat door de Europese Unie op 16 september is ingesteld tegen Indonesië (Klompézaal).

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 17.00 uur een delegatie van parlementariërs en senatoren uit Canada die deelnemen aan de vergadering van de Noord-Atlantische Assemblée te Amsterdam (Aletta Jacobszaal).

WERKBEZOEKEN

Een delegatie uit de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties keert terug van een bezoek aan de Franse steden Lyon en Marseille. Het bezoek aan Lyon stond in het teken van het integratiebeleid door de (lokale) overheid ten aanzien van minderheden. Het bezoek aan Marseille stond voornamelijk in het teken van de openbare orde en veiligheid, waaronder de ervaringen inzake de bestrijding van het voetbalvandalisme met het oog op de organisatie van het EK-voetbal in 2000. Ook hier kwam het integratiebeleid aan de orde. De volgende leden namen deel: De Cloe (PvdA, voorzitter), Van Heemst (PvdA),
Rijpstra (VVD), Rietkerk (CDA), Ravestein (D66) en Oedaryraj Singh Varma (GroenLinks).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 7155 '
Lees ook