Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

woensdag 10 februari 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 10 februari om 13.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast. Vervolgens debatteert de Kamer over het verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van anti-personeelsmijnen en de vernietiging van deze wapens.

Ten slotte debatteert de Kamer over een verandering in de Grondwet. Het betreft het opnemen van bepalingen die een correctief referendum

mogelijk maken (te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn).

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.00 tot ca. 12.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de uitwerking en de voortgang met betrekking tot de uitvoering van de voorstellen van het Programma Beheer.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 tot ca. 12.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over wijzigingen in de kwaliteitskaart voor scholen in het voortgezet onderwijs.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.15 tot ca. 12.15 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: gesprek met een delegatie van de gemeente Culemborg over een betere afstemming tussen de woningbouw- programmering en de ruimtelijke kwaliteit.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 13.00 tot ca. 15.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over diergezondheid. Hierbij wordt onder meer gesproken over BSE (gekke- koeienziekte).

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.00 tot ca. 15.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het rapport van de Onderwijsinspectie "Examens 1998 getoetst".

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14.00 tot ca. 16.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de evaluatie van de wijzigingen in de Wet op de arbeidsongeschikt- heidsverzekering. Deze wijziging betrof onder meer het per bedrijf vaststellen van de hoogte van de premie die werkgevers voor de arbeidsongeschiktheids- verzekering van hun werknemers moeten betalen.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 14.00 tot ca. 17.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het plan van aanpak van de kostenbeheersing van medische hulpmiddelen.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 15.00 tot ca. 16.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de methode waarmee wordt geïnventariseerd aan welke scholen er behoefte bestaat (de zogenoemde directe meting).

Verkeer en Waterstaat: 15.30 tot ca. 18.00 uur Suze Groenwegzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Zalm (Financiën) over de HSL-Zuid.

OPENBARE VERHOREN ENQUÊTECOMMISSIE

De Parlementaire enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer hoort achtereenvolgens:

09.30 10.45 uur : B.J.A. Welten
10.45 12.00 uur : C. te Boekhorst
13.30 14.45 uur : A.H. Caron / J.M. Vrakking 14.45 16.00 uur : E.I. Iwema Bakker

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie: 10.15 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 11.15 tot ca. 12.15 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: briefing door ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de kosten- beheersing van de geneesmiddelen.

Defensie en Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 15.00 uur Klompézaal
Agenda: gesprek met Amerikaanse deskundigen over massa- vernietigingswapens.

Buitenlandse Zaken, Defensie en Europese Zaken: 15.15 tot ca. 16.30 uur
Klompézaal

Agenda: gesprek met de heer Lluis Maria de Puig, voorzitter van de WEU-Assemblee.

Financiën: 15.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Rijksuitgaven, Financiën, Justitie, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 16.30 uur
Kappeyne van de Coppellozaal


Agenda: procedure.

Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 16.30 tot ca. 17.30 uur Regentenkamer
Agenda: gesprek met minister mrs. Nguyen Thi Than, tevens voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken van het parlement uit Vietnam.

Werkgroep Srebrenica: 16.45 uur Van Someren-Downerzaal

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt om 13.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van het Nationaal Overleg Audiologische Hulpmiddelen. Met deze petitie vragen zij aandacht voor de voorgenomen bezuinigingen op hoorhulpmiddelen (hal Plein 2).

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen om 14.00 uur de heer E. Pielkenrood. Tijdens dit gesprek wordt aandacht gevraagd voor de heer Simon Pielkenrood, die gevangen zit in Taiwan (Suze Groenewegzaal).

WERKBEZOEKEN

Leden van de vaste Commissie voor Europese Zaken brengen een bezoek aan Bonn. Tijdens dit bezoek wordt onder meer gesproken over EU-aangelegenheden in de Bundestag en over het Duitse EU-voorzitterschap. De volgende leden nemen deel: Patijn (VVD, delegatieleider), Timmermans (PvdA), Weekers (VVD), Van den Akker (CDA) en Karimi (GroenLinks).

Leden van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengen om 10.00 uur een bezoek aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst in Leidschendam. Tijdens dit gesprek wordt gesproken over de reorganisatie van de BVD en over veiligheidsonderzoeken naar onder meer extremisme en fundamentalisme. De volgende leden nemen deel: Balemans (VVD), Barth (PvdA), Cherribi (VVD), De Cloe (PvdA), Gortzak (PvdA), Hoekema (D66), Van der Hoeven (CDA), Luchtenveld (VVD), Nicolaï (VVD), Van Oven (PvdA), Rehwinkel (PvdA), Rouvoet (RPF), Rijpstra (VVD), Santi (PvdA).

Leden van de vaste Commissie voor Justitie brengen om 16.00 uur een kennismakingsbezoek aan de Hoge Raad der Nederlanden. De volgende leden nemen deel: Van Heemst (PvdA), Albayrak (PvdA), Barth (PvdA), Brood (VVD), Dittrich (D66), Nicolaï (VVD), Van Oven (PvdA), Rietkerk (CDA), Santi (PvdA), Van der Staaij (SGP), Swildens-Rozendaal (PvdA), Vos (VVD) en Wijmen (CDA).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 7344 '
Lees ook