Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


*update: 13.00 uur

donderdag 11 februari 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 11 februari om 12.30 uur.

Nadat de Kamer haar agenda voor de komende periode heeft vastgesteld volgen stemmingen.


*Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met minister Borst (VWS) over het plan van aanpak van de kostenbeheersing van medische hulpmiddelen (dit algemeen overleg had plaats op 10 februari jl.).


*Ten slotte debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg van de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij met minister Apotheker (LNV) over de hervorming van de financiering van de Europese Unie, de zogenoemde Agenda 2000 (dit algemeen overleg had heden ochtend plaats).


*Eventueel volgen aan het einde van de vergadering stemmingen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.00 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Apotheker (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over vergaderingen van de ministers van Landbouw van de lidstaten van de Europese Unie en over de hervorming van de financiering van de Europese Unie, de zogenoemde Agenda 2000.

Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 13.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over de ontwikkelingen in Irak en over vergaderingen van de Veiligheidsraad.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 13.00 tot ca. 15.30 uur

Troelstrazaal


Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de berichtgeving in het dagblad Trouw over het Rijks- instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne(RIVM).

Europese Zaken en Economische Zaken: 13.00 tot ca. 14.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de Interne Raad van de Europese Unie.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 16.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) en Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over het werkplan dat tot doel heeft om hervestiging van arbeidsmigranten in hun land van herkomst te ondersteunen.

Europese Zaken en Financiën: 14.00 tot ca. 16.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Zalm (Financiën) en Van Aartsen en staatssecretaris Benschop (beiden Buitenlandse Zaken) over:


-uitbreiding van de Europese Unie;
-hervorming van de financiering van de Europese Unie;
-vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 16.30 tot ca. 18.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister van Aartsen en staatssecretaris Bensschop (beiden Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van lidstaten van de Europese Unie.

OPENBARE VERHOREN

De Parlementaire enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer hoort achtereenvolgens:

09.30 - 10.45 uur: L.C. van der Pols
10.45 - 12.00 uur: H.G. Damveld
13.30 - 14.45 uur: H.A. Pruis
14.45 - 16.00 uur: A.H. Krom

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 uur - Troelstrazaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Defensie: 10.15 uur - Kappeyne van de Coppellozaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Rijksuitgaven: 11.00 tot ca. 12.00 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: briefing verzorgd door ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over het rapport inzake het toezicht op een aantal wettelijke keuringen waarmee de burger in zijn dagelijks bestaan direct te maken heeft.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur

Klompézaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Defensie: 11.30 tot ca. 12.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: gesprek met de heer Van Vollenhoven over het ontwerp van de Rijkswet Defensie Ongevallenraad.

Financiën: 11.30 tot ca. 13.00 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: briefing door staatssecretaris Vermeend (Financiën) over de aanpassing van de belastingverdragen met Duitsland en België, in verband met de grensarbeiders.

Tijdelijke Commissie Evaluatie Opsporingsmethoden: 11.00 uur Van Someren-Downerzaal

Justitie: 12.15 uur - Wttewaal van Stoetwegenzaal
Agenda: procedure.

Buitenlandse Zaken: 13.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: vergadering ter voorbereiding van de delegatiereis naar een aantal Balkan-landen.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en Justitie: 13.45 uur

Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: procedure.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse zaken ontvangen om 17.30 de ambassadeur van Joegoslavië, de heer M. Gubric.

VRIJDAG 12 FEBRUARI

OPENBARE VERHOREN

De Parlementaire enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer hoort achtereenvolgens:

09.30 - 10.45 uur: M. Sarucco
10.45 - 12.00 uur: H.C. Ernst
13.30 - 14.45 uur: E. Nordholt
14.45 - 16.00 uur: R.P. Janssen

VOORZITTER

De voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Jeltje van Nieuwenhoven, en de heer W. Naeije, voorzitter van de Raad van Bestuur van ENECO, tekenen om 14.00 uur het contract voor de levering van zogenoemde Ecostroom aan de Tweede Kamer. Veertig procent van het electriciteitsverbruik in de gebouwen van de Tweede Kamer wordt sinds 1 januari van dit jaar als Ecostroom geleverd. De Tweede Kamer wil door het toepassen van Ecostroom onderstrepen dat zij belang hecht aan verbetering van het milieu. De extra kosten die de Tweede Kamer betaalt, besteedt ENECO aan de productie van nog meer duurzaam opgewekte electriciteit.

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties brengen op vrijdag 12 en zaterdag 13 februari een bezoek aan verschillende gemeenten in Twente. Dit bezoek heeft plaats in het kader van het wetsvoorstel tot Gemeentelijke herindeling van Twente. Het betreft onder meer de vorming van Twentestad.

Tijdens een rondrit op vrijdag 12 februari zullen de Commissieleden kennis nemen van de "knelpunten" in de gebieden. Aansluitend hoort de delegatie verschillende organisaties. Het programma op zaterdag 13 februari staat geheel in het teken van het horen van betrokkenen. De volgende leden nemen deel aan het bezoek en de hoorzitting: Schutte (GPV), De Cloe (PvdA, voorzitter), Van den Berg (SGP), Scheltema-de Nie (D66), Van der Hoeven (CDA), Hoekema (D66), Rouvoet (RPF), Barth (PvdA), Van Gent (GroenLinks), Kant (SP), Schreijer-Pierik (CDA) en Balemans (VVD).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 7415 '
Lees ook