Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.* update 9.45 uur

donderdag 13 september 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 10.15 uur.

Na enkele hamerstukken debatteert de Kamer over de wet ter introductie van een niet-sectorspecifieke toezichtsdimensie in wetten. Bankzaken, verzekeringsactiviteiten en het effectenverkeer raken steeds meer verweven in financiële instellingen. De Raad van Financiële Toezichthouders houdt toezicht op activiteiten van deze instellingen. Door dit wetsvoorstel worden ongerechtvaardige verschillen, lacunes en overlap in het sectorale toezicht ondervangen om daarmee tot effectiever toezicht te komen.

Hierna debatteert de Kamer over de wijziging van enkele onderwijswetten. Door middel van de wijziging wordt duidelijk gemaakt wat wordt verstaan onder taalondersteuning en aan welke kwaliteitseisen een leraar moet voldoen die zich met taalondersteuning aan allochtone leerlingen bezighoudt. Allochtone kinderen krijgen door de taalondersteuning begrippen aangeleerd in de eigen taal waardoor het Nederlands toegankelijker wordt gemaakt.

Vervolgens debatteert de Kamer over het voornemen om de publieke en commerciële taken van het Koninklijke Nederlands Meteorologisch Instituut(KNMI) te scheiden. Het wetsvoorstel vormt de wettelijke basis voor de publieke taken van het KNMI op het gebied van meteorologie en bevat een voorziening over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de werkzaamheden door het agentschap KNMI worden verricht.

Ten slotte debatteert de Kamer over de wijziging van de wet Milieubeheer. De wijziging heeft tot doel de bevoegdheden voor bestuurlijke handhaving beter en duidelijker te regelen.

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen eventueel stemmingen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.15 tot ca. 12.15 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Verstand-Bogaert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over beleidsmaatregelen gericht op gelijke beloning. Er wordt ingegaan op beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, tussen allochtonen en autochtonen en de factoren die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 tot ca. 13.15 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de besturingssystematiek, kwaliteit en doelmatigheid in de ambulancezorg.

Europese Zaken en Economische Zaken: 13.00 tot ca. 14.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Economische Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 13.00 tot ca. 15.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de problematische situatie op de kamermarkt voor studenten door een stijgende vraag naar studentenhuisvesting.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 13.00 tot ca. 17.00 uur Oude Zaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO), de Wet voorziening gehandicapten en het eindrapport Zorg lokaal. Tevens komt de evaluatie aan de orde van de Wet voorziening gehandicapten en het bovenregionaal vervoer voor gehandicapten (de TraXX).

Economische Zaken: 14.00 tot ca. 16.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over:

-maatregelen ter bevordering van windenergie;
-de project planologische kernbeslissing (pkb) inzake het demonstratieproject voor windenergie Near Shore Windpark (NSW) voor de kust van Egmond aan Zee;

-de bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie.

Europese Zaken, Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 15.00 tot ca. 16.15 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over vergaderingen van de ministers van Ruimtelijke Ordening en Verkeer van de lidstaten van de Europese Unie.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 15.00 tot ca. 17.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de wijziging van het pachtnormenbesluit 1995 waarin de bescherming van de pachter wordt gewaarborgd. Door de wijziging worden de pachtnormen in hoogte en naar rato aangepast.

Buitenlandse Zaken: 15.30 tot ca. 17.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over de beleidsreactie op de evaluatie Duurzame Ontwikkelingsverdragen.

Europese Zaken en Financiën: 16.00 tot ca. 17.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) en de staatssecretarissen Bos (Financiën) en Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 17.00 tot ca. 18.00 uur
Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Landbouw van de lidstaten van de Europese Unie.

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 14.00 tot ca. 16.00 uur
*Troelstrazaal

Agenda: gesprek met deskundigen en betrokken organisaties over de notitie Kiezen op afstand. Door het kiezen op afstand kan het uitbrengen van de stem minder plaatsafhankelijk worden.

AANBIEDINGEN

De voorzitter van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt om 12.25 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de Vereniging Spierziekten Nederland. De petitie heeft betrekking op de evaluatie van de Wet voorziening gehandicapten (hal Plein 2).

De voorzitter van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt om 12.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland. De petitie heeft betrekking op de evaluatie van de Wet voorziening gehandicapten (Oude Zaal).

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: procedure.

Justitie: 10.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: procedure.

Buitenlandse Zaken: 11.30 tot ca.12.30 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: gesprek met een aantal junior diplomaten uit Oost-Europa.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

*Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 12.45 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: procedure.

Verzoekschriften: 13.00 uur Van Someren-Downerzaal
Agenda: procedure.

Justitie: 13.30 tot ca. 14.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: gesprek met de president en de procureur-generaal van de Hoge raad der Nederlanden.


*Verkeer en Waterstaat: 17.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: procedure.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 17.00 tot ca. 18.30 uur Klompézaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie over het jaarverslag van de Arbeidsinspectie van het jaar 2000.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen de heer André Marcus en Dr. Yochanan Manor, die de onderzoeken hebben verricht van het Center for monitoring the impact of peace over Palestijnse schoolboeken.

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij brengen van 11 tot en met 15 september een gecombineerd bezoek aan Spanje en Portugal. Aan dit bezoek nemen de volgende leden deel: Augusteijn-Esser (D66), Ter Veer (D66), Waalkens (PvdA), Oplaat (VVD), Meijer (CDA) en
Stellingwerf (ChristenUnie).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 8526 '
Lees ook