Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

woensdag 23 juni 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 23 juni om 10.15

uur.

De Kamer debatteert met de Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden over het door haar uitgebrachte rapport (alleen het antwoord van de commissie in eerste termijn).

Vervolgens behandelt de Kamer de Voorjaarsnota 1999. Deze nota geeft de stand van zaken weer met betrekking tot de uitvoering van de lopende rijksbegroting voor 1999.

Hierna zijn de wijzigingen van de verschillende begrotings- hoofdstukken voor het jaar 1999 aan de orde (deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota).

Ten slotte debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet en de Tabakswet in verband met aanpassing van de richtlijn "Televisie zonder grenzen". De wijziging van deze Europese richtlijn is met name het gevolg van de ontwikkelingen in de Europese audiovisuele sector en voorziet in verduidelijking van bestaande verplichtingen en de introduktie van nieuwe verplichtingen ten aanzien van televisie-omroepactiviteiten.

° Onmiddelijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Europese Zaken: 10.00 tot ca. 12.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met de staatssecretarissen Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Visserij van de lidstaten van de Europese Unie en over een aantal onderwerpen ten aanzien van de Nederlandse visserij.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 tot ca. 13.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) over een aantal aspecten van het integratiebeleid.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.00 tot ca. 13.00 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over aanpassing van de zogenoemde poortwachtersfunctie van de uitvoerings- instanties in geval van arbeidsongeschiktheid. Hiermee wordt beoogd de reïntegratie van werknemers in het arbeidsproces te bevorderen.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.15 tot ca. 11.15 uur

Groen van Prinstererzaal


Agenda: gesprek met een delegatie van het Tsjechische parlement over afvalverwerking en landschapsbescherming.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 tot ca. 12.00 uur

Thorbeckezaal


Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de meerjarenafspraken in de zorgsector.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 10.15 tot ca. 12.45 uur Troelstrazaal

Agenda: verzamel algemeen overleg
- van 10.15 tot ca. 11.30 uur met staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister Korthals (Justitie) over de situatie rond de Koraal Specht gevangenis;
- van ca. 11.30 tot ca. 12.15 uur met staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de financieel-economische beleidsdialoog tussen Nederland en Aruba;
- van ca. 12.15 tot ca. 12.45 uur met staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over zijn werkbezoeken aan de regio.

Economische Zaken: 12.15 tot ca. 14.15 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over het maatschappelijk verantwoord ondernemen in internationaal verband. Het gaat hierbij om thema's zoals arbeidsnormen, milieu en mensenrechten, die mogelijk aanleiding geven (nadere) randvoorwaarden te stellen aan internationale handel en/of aan de activiteiten van ondernemingen in het buitenland.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 14.00 tot ca. 16.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de meerjarenafspraken in de zorgsector.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14.00 tot ca. 16.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over onderwerpen die te maken hebben met de Algemene Bijstandswet.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.00 tot ca. 16.30 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de stand van zaken met betrekking tot het plan voor leerlinggebonden financiering.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Buitenlandse Zaken: 15.00 tot ca. 17.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) en Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over de terugkeer van in Nederland verblijvende migranten naar het land van herkomst.

Justitie: 15.30 *) tot ca. 17.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over de werving, selectie en opleiding van rechters en officieren van justitie.


*)of zoveel later als het plenaire debat over het rapport Tijdelijke Commissie evaluatie opsporingsmethoden is afgelopen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Rijksuitgaven: 16.00 tot ca. 18.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de financiële verantwoording van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het jaar 1998.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 tot ca. 18.00 uur - Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en staatssecretaris Vermeend (Financiën) over de verkoop van aandelen van de Staat in het afvalverwerkingsbedrijf VAM.

Economische Zaken, Financiën en Justitie: 17.00 tot ca. 18.30 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Jorrtisma-Lebbink (Economische Zaken), Zalm (Financiën) en Korthals (Justitie) over de herpositionering van de Economische Controle Dienst (ECD). Deze herpositionering impliceert dat de ECD in zijn geheel overgaat naar het Ministerie van Financiën en binnen de Belastingdienst samen met de FIOD als één eenheid gaat opereren.

Justitie: 18.00 tot ca. 22.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Cohen (Justitie) over ondermeer de intrekking van vluchtelingenstatussen en de prognose van de instroom van asielzoekers in 1999.

Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:
19.30 tot ca. 21.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de opwerking van radioactief materiaal.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Tijdelijke commissie Besluitvorming uitzendingen: 09.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Verkeer en Waterstaat: 10.15 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.15 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: voorbereiding van een delegatiebezoek aan de Po-vlakte.

Rijksuitgaven en Verkeer en Waterstaat: 14.00 tot ca. 15.00 uur Marcus Bakkerkamer

Agenda: briefing door ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over het rapport Toezicht op het spoor.

Rijksuitgaven en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 18.00 tot ca. 19.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: briefing door ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over rapporten over de aanpak van illegale tewerkstelling en over de uitvoering van toezicht op gemeentelijke sociale zekerheidswetten.

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer neemt om 12.20 uur een petitie in ontvangst uit handen van een delegatie van de gemeente Heerlen. Met deze petitie wordt geprotesteerd tegen de verhoging van de afvalstoffenheffing (hal Plein 2).

KAMERLEDEN ONTVANGEN

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ontvangt vanaf 12.30 uur een delegatie van het Europees Platform van de Landtag Badem-Württemberg (Groen van Prinstererzaal)

BEZOEK PRESIDENT VAN GEORGIË

In het kader van zijn staatsbezoek aan Nederland brengt de president van Georgië, de heer Shevardnadze, vanaf 15.15 uur een bezoek aan de Staten-Generaal. De heer Shevardnadze wordt welkom geheten door de Voorzitter van de Eerste Kamer en de Ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Vervolgens heeft een gesprek plaats met de commissies voor Buitenlandse Zaken en Economische Zaken uit de beide Kamers (gebouw van de Eerste Kamer).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 9188 '
Lees ook