expostbus51


MINISTERIE LNV

https://www.minlnv.nl

Varkenspest: Intrekking vervoersverbod Wegberg

Thans bestaat uit veterinair oogpunt geen aanleiding meer om het toezichtsgebied in Nederland, waar vervoersverboden voor varkens gelden, rondom Wegberg (BRD) te handhaven. Met de onderhavige regeling wordt de Regeling vervoersverbod vee Wegberg (BRD) 1999 ingetrokken. De aangescherpte screening op grond van de Regeling bedrijfscontrole dierziekten wordt voorlopig gehandhaafd.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 80/217/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 januari 1980 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest (PbEG L 47) en de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel I

De Regeling vervoersverbod vee Wegberg (BRD) 1999 wordt ingetrokken.

Artikel II

Deze regeling wordt op 18 juni 1999 om 16.00 uur bekend gemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

18 jun 99 15:55

Deel: ' Varkenspest Intrekking vervoersverbod Wegberg '
Lees ook