[Logo

Persbericht Wageningen Universiteit en Researchcentrum

15-01-1999

______________________________________________________________________

Presentatie rapport "Mythen en Sagen rond de Varkenshouderij"

"Licence to produce" voorwaarde voor levensvatbare varkenssector

De varkenssector in Nederland heeft alleen nog bestaansrecht als zij zich zodanig weet aan te passen dat ze integraal voldoet aan de maatschappelijke eisen die aan de productiewijze worden gesteld: als ze zich een "licence to produce" weet te verwerven. Dat wil zeggen dat tegelijkertijd oplossingen gevonden moeten worden voor het mest- en ammoniakprobleem, de stank en verstening in het buitengebied, problemen ten aanzien van dierwelzijn en diergezondheid, de kwetsbare organisatie van de sector, en vooral ook het zich voortslepende karakter van deze problematieken.

Dit is de kern van het rapport "Mythen en Sagen rond de varkenshouderij". Dit rapport werd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) opgesteld door een "Denktank Varkenshouderij" van het Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR).

In dit rapport wordt vooral de nadruk gelegd op processen die vermaatschappelijking van de sector in de weg staan: de "mythen" van de varkenshouderij. Daarbij gaat veel aandacht uit naar de organisatie van de sector zelf en naar het onjuiste beeld dat de sector heeft van de consument. Een derde hoofdpunt in het rapport betreft de relatie tussen sector en overheid: constructieve helderheid moet daarin de basis vormen voor een beleid dat door boeren en regio's zodanig ingevuld kan worden dat er een daadwerkelijke uitdaging ontstaat in de maatschappelijk gewenste richting. Dit vergt een omslag bij zowel overheid als bedrijfsleven.

Hoewel de varkenshouderij momenteel voor hoge investeringen staat terwijl de markt voor varkensvlees op dit moment extreem slecht is, onderstreept het rapport de urgentie om in een constructieve dialoog met de samenleving daadwerkelijke veranderingen te realiseren.

De voorzitter van Wageningen UR, Prof.dr. C.P. Veerman heeft daarom bij de gelegenheid van de presentatie van het rapport op vrijdagmiddag 15 januari a.s. op De Wageningse Berg, voorlopers betrokken bij de varkenshouderij gevraagd bij deze presentatie aanwezig te zijn en met hem "De Verklaring van Wageningen" te ondertekenen. De ondertekenaars committeren zich om op korte termijn concrete acties te ondernemen die bijdragen aan een maatschappelijk gewenste vorm van varkenshouderij. Alle betrokkenen bij de varkenshouderij worden opgeroepen zich aan te sluiten bij het rapport.

Rapport en verklaring zijn te verkrijgen bij het secretariaat van de Denktank Varkenshouderij, DLO-Staring Centrum in Wageningen, Postbus 125 6700 AC Wageningen. Telefoon 0317-474748; E-mail: scdenktank.varkens@sc.dlo.nl. ______________________________________________________________________

Deel: ' Varkenssector moet produktiewijze aanpassen '
Lees ook