Versatel Telecom Industries NV

De Meern, september 2001

Vaste beller betaalt f700 miljoen teveel voor bellen naar een mobiele telefoon

Vaste operators willen lagere kosten en prijssqueeze test om concurrentie te bevorderen

Energis, Versatel en WorldCom, gezamenlijk vertegenwoordigd in ACT, hebben aan OPTA en de NMa gevraagd met spoed maatregelen te treffen om een einde te maken aan de excessief hoge tarieven die de mobiele operators in rekening brengen voor het afleveren van een telefoongesprek van vast naar mobiel.

Volgens ACT ligt het tarief dat de mobiele operators in rekening brengen voor het afleveren van dergelijke gesprekken 250% - 300% boven het niveau van de onderliggende kosten. Als gevolg hiervan betalen de vaste bellers in Nederland jaarlijks zo'n f 700 miljoen teveel voor bellen naar een mobiele telefoon. Daarnaast hebben vaste operators geen incentive om op deze markt te concurreren door een negatieve marge tussen eindgebruikers tarieven en inkoopstarieven. OPTA en de NMa dienen derhalve in actie komen om ervoor te zorgen dat deze tarieven verlaagd worden tot het niveau van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Daarnaast dient de 'prijsklem' tussen eindgebruikersprijzen en inkoopsprijzen voor vaste aanbieders structureel te worden beëindigd met een prijsqueeze test.

De mobiele operators kunnen momenteel excessieve tarieven in rekening brengen voor het afleveren van het verkeer van vast naar mobiel omdat er sprake is van zgn. marktfalen. Iedere mobiele operator kan onafhankelijk van de andere operator opereren op dit vlak omdat er geen prikkel is om de tarieven te verlagen. Immers, de mobiele beller ondervindt geen gevolg van deze hoge tarieven. De rekening wordt namelijk betaald door de vaste beller en deze is dus de dupe van deze excessief hoge tarieven.

Daarnaast blijkt het tarief voor bellen van mobiel mobiel op een aanzienlijk lager niveau te liggen dan de tarieven voor vast naar mobiel. Hierdoor lijkt sprake te zijn van discriminatie omdat het afleveren van een gesprek afkomstig uit een mobiel netwerk anders wordt behandeld dan het afleveren van een gesprek afkomstig uit een vast netwerk. Bovendien kan het enorme tariefsverschil niet verklaard worden door de onderliggende netwerkkosten. Integendeel, de kosten voor een mobiel netwerk liggen zelfs hoger dan de kosten voor een vast netwerk en dit zou dus tot lagere tarieven moeten leiden voor bellen van vast naar mobiel dan het tarief voor mobiel mobiel.

Een ander nadelig gevolg van deze excessief hoge tarieven is dat de vaste beller in feite de mobiele beller subsidieert omdat de mobiele operator deze inkomsten gebruikt om de abonnementsprijzen en prijzen voor toestellen op een laag niveau te houden.

ACT is van mening dat OPTA en de NMa gezamenlijk moeten optreden om ervoor te zorgen dat er direct een einde gemaakt wordt aan de excessief hoge tarieven die de mobiele operators in rekening brengen. Hiertoe moeten de mobiele operators verplicht worden om kostengeörienteerde en non-discriminatoire tarieven in rekening te brengen. Om dit af te dwingen staan zowel OPTA als de NMa diverse instrumenten ter beschikking die zij kunnen inzetten. ACT heeft aan zowel OPTA als de NMa verzocht om deze instrumenten met spoed in te zetten.

Door het inzetten van de beschikbare instrumenten zullen de tarieven voor het afleveren van een telefoongesprek van vastkoppel aanzienlijk dalen. Hierdoor worden vaste en mobiele telefonie weer in een beter evenwicht gebracht en is er volgens ACT een goede basis voor duurzame concurrentie (en daarmee keuzevrijheid tegen redelijke tarieven) op de Nederlandse telecommunicatiemarkt.

Deel: ' 'Vaste beller betaalt teveel voor bellen naar mobiel' '
Lees ook