Gemeente Woudrichem

10/02/2003
Vastgesteld bestemmingsplan De Oude Ban 2002

Burgemeester en wethouders van Woudrichem maken bekend, dat met ingang van 17 februari 2003 gedurende vier weken tijdens kantooruren op de afdeling VROM voor iedereen het op 23 december 2002 vastgestelde bestemmingsplan De Oude Ban 2002 ter inzage ligt. Voor het inzien van het plan buiten kantooruren kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via nummer (0183) 308173.

Het plan heeft betrekking op het gebied, dat ligt tussen, globaal genomen, de Groenendijk en de vesting aan de noordzijde, de Middelvaart aan de zuidzijde, de Benjaminslaan aan de oostzijde en de Burgemeester van Rijswijkstraat aan de westzijde in Woudrichem. Naast het meer eigentijds maken van de bestemmingsplanvoorschriften wordt met het plan beoogd aan te geven waar en welke nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval met het groene middengebied tussen de Prins Willem van Oranjestraat en de Adriaan van Alkmaarstraat. Voor verreweg het grootste deel van het plangebied betekent het nieuwe plan in feite het vastleggen van de bestaande situatie in een nieuwe eigentijdse, meer flexibele bestemmingsregeling.

Het vastgestelde plan is enigszins gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan, dat eerder ter inzage heeft gelegen. Deze wijzigingen zijn terug te vinden in het bij het plan ter inzage liggende raadsbesluit.

Gedurende de termijn, dat het plan ter inzage ligt kan diegene, die tijdig zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerp van het bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt aan de gemeenteraad, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn of haar zienswijze tijdig aan de raad kenbaar te maken, schriftelijk bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Tegen de door de raad aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan kan iedereen schriftelijk bedenkingen bij Gedeputeerde Staten indienen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vastgesteld bestemmingsplan De Oude Ban 2002 Woudrichem '
Lees ook