Gemeente Ede

Vastgesteld bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Ede maken bekend dat van 2 augustus 2001 t/m 29 augustus 2001 het volgende vastgestelde bestemmingsplan ter visie ligt:

Partiële herziening bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Nederwoudseweg 13a te Lunteren.

Dit plan voorziet in de mogelijkheid om na beëindiging van het agrarisch bedrijf de bouw van een extra woning mogelijk te maken. De gemeenteraad heeft het plan op 12 juli 2001 ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu in het stadskantoor De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Van 2 augustus 2001 t/m 29 augustus 2001 kunnen schriftelijke bedenkingen tegen het bestemmingsplan worden ingebracht bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM, mits aangetoond kan worden dat men tijdens de ontwerpfase redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar te maken. Degenen die schriftelijk een bedenking binnen genoemde termijn indienen, ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland een uitnodiging om deze bedenking mondeling toe te lichten.Ede, 1 augustus 2001

Deel: ' Vastgesteld bestemmingsplan Lunteren ter inzage '
Lees ook