Gemeente Hilversum

Vaststellen Definitief Ontwerp herinrichting Planetenbuurt
In de Planetenbuurt is dit jaar de riolering vernieuwd. Het gaat hier om de Mercuriusstraat, Jupiterstraat, Saturnusstraat, Neptunusstraat, Van de Sande Bakhuyzenstraat (gedeelte Planetenstraat/ Lorentzweg) en de parallelweg Lorentzweg (noordzijde Lorentzvijver). De definitieve herinrichting van deze straten staat voor dit najaar gepland.

30 km - gebied

Gelijktijdig met de herinrichting zullen de extra snelheidsremmende voorzieningen worden aangelegd die noodzakelijk zijn om het gebied aan te kunnen wijzen als een 30 km-gebied. Deze voorzieningen bestaan uit verkeersdrempels en -plateau's. Met de buurt is over de definitieve herinrichting uitgebreid overleg geweest en op 10 mei jl. is hierover de laatste inspraak gehouden.

Het definitief ontwerp wordt nu aan het college en de commissie voor Verkeer en Buurt ter vaststelling aangeboden.

Parkeren Van de Sande Bakhuyzenstraat

Het onderdeel parkeren in de Van de Sande Bakhuyzenstraat wordt nog nader onderzocht. Overleg hierover zal nog plaatsvinden met de bewoners uit deze straat en de Lorentzschool.

Voordat met de uitvoering wordt begonnen krijgen alle aanwonenden en belanghebbenden een afzonderlijk huis-aan-huisbericht met nadere informatie over de werkzaamheden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vaststellen Ontwerp herinrichting Planetenbuurt Hilversum '
Lees ook