Gemeente Rotterdam

Vaststellen parkeertarieven juli 2001

(24-7) Het College van B. en W. stelt voor om in een beperkt aantal straten in het centrum (Karel Doormanstraat, Hennekijnstraat, Boomgaardhof, Burg. van Walsumweg, Ammanstraat, Vissersdijk), waar momenteel de parkeerdruk erg hoog is, op bepaalde dagdelen het maximale tarief te verhogen van fl. 5,- naar fl. 6,- per uur. Vooruitlopend hierop zijn de openingstijden van de omliggende gemeentelijke parkeergarages verruimd. De tarieven van parkeergarages liggen in de regel een stuk lager dan voor het parkeren op straat. Hiermee wordt de langparkeerder gestimuleerd de auto in de parkeergarage te stallen of bij een P en R-terrein aan de stadsrand. De schaarse parkeerruimte in die straten komt zo meer beschikbaar voor kortparkeerders, vergunninghouders (bewoners en bedrijven) en de bezoekers van bewoners.

De commissie VVSR is op 11 juli in meerderheid met het voorstel akkoord gegaan. De gemeenteraad zal na het reces hierover een besluit nemen.

Deel: ' Vaststellen parkeertarieven juli 2001 gemeente Rotterdam '
Lees ook