Gemeente Amerongen

Vaststelling beleidskader bodem

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amerongen maakt bekend dat in de raadsvergadering van 25 juni 2001 het beleidskader Bodem voor de gemeente Amerongen is vastgesteld. Dit beleidskader beschrijft de wettelijk verplichte bodemtaken en het beleid ten aanzien van de uitvoering van deze taken.

In het beleidskader Bodem komen de volgende onderwerpen aan de orde: ¨ De huidige situatie van bodemverontreiniging in Amerongen. ¨ De te kiezen koers bij de aanpak van de problematiek. ¨ Het beleid gericht op het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging. ¨ Het inpassen van nieuw bodemsaneringsbeleid (functiegerichte sanering).
¨ Het beleid gericht op sanering gericht op de reeds aanwezige verontreiniging.
¨ De organisatie en werkwijze.

Het beleidskader geeft een overzicht van de bodemtaken en de wijze van uitvoering ervan. Het beleidskader heeft onder andere aan hoe bodemonderzoeken uitgevoerd en beoordeeld moeten worden. De uitvoering van taken van het cluster Grondgebiedzaken zal op enkele punten verschuiven naar de Milieudienst Zuidoost-Utrecht.

Het beleidskader Bodem is onderwerp geweest van inspraak. Het eindverslag van de inspraakprocedure is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 8 mei 2001. Alle stukken liggen gedurende vier weken vanaf 23 juli 2001 voor een ieder ter inzage bij het cluster grondgebiedzaken in het gemeentehuis in Amerongen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vaststelling beleidskader bodem in gemeente Amerongen '
Lees ook