expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Vaststelling Nat. Frequentieplan

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Persbericht Ministerraad
28 mei 1999

VASTSTELLING NATIONAAL FREQUENTIEPLAN

Het kabinet heeft op voorstel van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mevrouw J.M. de Vries het Nationaal Frequentieplan vastgesteld. Dit frequentieplan biedt (potentiële) frequentiegebruikers inzicht in de bestemmingen en het gebruik van frequenties in Nederland en dient als basis voor de vergunningverlening.

Het frequentieplan, opgesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat, bevat een verdeling van de frequentieruimte over de verschillende bestemmingen en categorieën van gebruik. Voorbeelden van de vele toepassingen zijn mobiele telefonie en omroep. De verdeling is opgenomen in de zogeheten frequentietabel. In deze tabel is per frequentieband aangegeven voor welk type gebruik deze band is bestemd. Voorts is aangegeven volgens welke procedure vergunningen worden verleend.
Het frequentieplan legt hiermee het gebruik en de verdeling van de frequentieruimte voor de komende tijd vast. Daarmee fungeert het frequentieplan dus als een bestemmingsplan op basis waarvan de daadwerkelijke vergunningverlening plaats vindt.

Tevens verwoordt de overheid in dit plan haar algemene beleidskaders voor de frequenties. Hierin wordt aandacht geschonken aan het nationale wettelijke kader en de samenhang met internationale afspraken. Daarnaast wordt aangegeven voor welke specifieke systemen in de komende tijd de vergunningverlening is voorzien.

Het is voor de eerste keer dat dit plan in deze vorm verschijnt. Dit plan beschrijft dan ook met name het bestaande gebruik. De vastlegging in een Nationaal Frequentieplan is het gevolg van de nieuwe Telecommunicatiewet die eind vorig jaar van kracht is geworden.

RVD, 28.05.1999

28 mei 99 15:54

Deel: ' Vaststelling nationaal frequentieplan '
Lees ook