Gemeente Zwijndrecht

Vaststelling Wijzigingsplan
van het bestemmingsplan "Pullmanterrein",
perceel Rotterdamseweg 59-61

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken bekend , ter voldoening aan artikel 11 lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat vanaf 11 oktober 2001 gedurende 6 weken ter inzage ligt het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken van het bestemmingsplan "Pulmannterrein", perceel Rotterdamseweg 59-61. Het wijzigingsplan maakt de vestiging van een hypotheekwinkel mogelijk.

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Tevens kan een verzoek tot voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling.

Het besluit treedt in werking met ingang van 11 oktober 2001, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. Dan wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Het wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het infocentrum van de gemeente aan de Burgemeester de Bruïnelaan 45 en de bibliotheken aan de Anjerstraat 79 en het Norderstedtplein 8.

Zwijndrecht, 11 oktober 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Vaststelling Wijzigingsplan 'Pullmanterrein' Zwijndrecht '
Lees ook