Vereniging van Effectenbezitters


VEB roept beleggers KPNQwest, LCI en Landis op

19-07-2002

Beleggers leden 5 miljard euro verlies

De Vereniging van Effectenbezitters roept gedupeerde beleggers op die schade hebben geleden als aandeelhouder van de ondernemingen KPNQwest, Landis en LCI. Bij deze drie ondernemingen, die op 31 mei 2002, 9 juli 2002 respectievelijk 17 december 2001 failliet zijn gegaan, is naar het oordeel van de VEB sprake geweest van onjuiste en te positieve berichtgeving in de periode voorafgaand aan het faillissement. Deze conclusie is gebaseerd op het eerste feitenonderzoek dat door de VEB is verricht. Ten opzichte van de koers van 1 januari 2000 hebben deze beleggers in totaal bijna 5 miljard euro aan waardeverlies geïncasseerd. De grootste verliezen zijn geleden bij KPNQwest (3,8 miljard euro) gevolgd door Landis (0,9 miljard euro) en LCI (0,2 miljard euro).

De VEB acht het van belang om de belangen van deze beleggers te bundelen om daarmee effectiever in deze zaken te kunnen optreden. In eerste instantie zal de VEB zich richten tot Euronext Amsterdam (de organisatie die moet toezien op het Fondsenreglement) de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de curatoren van de bewuste vennootschappen. Euronext Amsterdam en de Adviescommissie Fondsenreglement in het bijzonder, moeten toezicht houden op de verplichting in het Fondsenreglement (artikel 28h) om koersgevoelige informatie terstond het beleggend publiek te melden. Naar het oordeel van de VEB hebben KPNQwest, Landis en LCI deze verplichting niet nageleefd. Het gevolg van vasthouden aan onrealistische voorspellingen en prognoses en het te laat melden van een tegenvallende ontwikkeling is dat beleggers op basis van onjuiste informatie aandelen kunnen hebben gekocht.

De VEB zal zich in dit kader tevens richten tot de officiële toezichthouder op de Nederlandse beurs, de Autoriteit Financiële Markten (de vroegere STE). De ontwikkeling bij de genoemde vennootschappen is naar het oordeel van de VEB zodanig dat een officieel onderzoek naar de omstandigheden gerechtvaardigd is. Bij KPNQwest betreft dit onder meer de verschillen tussen de door KPNQwest op 12 februari bekendgemaakte cijfers en het niet officieel gepubliceerde jaarverslag van 11 februari dat een veel groter verlies laat zien.

Tenslotte wil de VEB zich mede namens gedupeerde beleggers richten tot de curatoren die uit hoofde van hun functie inzicht hebben in de ontwikkelingen bij de vennootschap. De recente geschiedenis heeft laten zien dat curatoren zich voornamelijk bezighouden met het realiseren van een opbrengst voor concurrente crediteuren zonder voldoende aandacht te schenken aan de belangen van aandeelhouders en de juistheid van de aan hen verstrekte informatie.

Het is belangrijk op te merken dat de toezichthouders (Euronext Amsterdam en de AFM) en de curatoren over uitgebreide informatie beschikken of kunnen beschikken die inzicht geeft in de precieze gang van zaken en het eventueel verwijtbaar handelen van bijvoorbeeld bestuurders en/of commissarissen.

Op basis van de uitkomst van de onderzoeken van de toezichthouders en curatoren, alsmede andere (publieke) informatiebronnen zal de VEB in een vervolgfase beoordelen of er voldoende basis bestaat om juridische actie te ondernemen. Deze oproep ** is primair gericht op bundeling van belangen en het versterken van het draagvlak, en betreft geen concrete aankondiging voor het nemen van juridische actie(s). Aanmelding vindt plaats via de website: www.veb.net en fax: 070-3130099.

In bijlage 1 worden kort de gronden aangegeven op basis waarvan de VEB deze oproep plaatst en de conclusie trekt dat de informatievoorziening te positief is geweest. Een beknopte factsheet (bijlage 2) kunt u op onze hier vinden.

Vereniging van Effectenbezitters

Drs. P.P.F. de Vries, directeur

U kunt zich hier aanmelden


** De VEB heeft besloten vooralsnog het lidmaatschap van de VEB niet verplicht te stellen en geen kosten voor aanmelding in rekening te brengen. Wel zal de informatievoorziening via het VEB-blad Effect plaatsvinden en de website
---

Bijlage 1: Toelichting berichtgeving KPNQwest, Landis en LCI

KPNQwest:

- KPNQwest heeft tot 25 april vastgehouden aan de prognose van een omzet van 1,3 tot 1,4 miljard euro en een EBITDA van 170 tot 200 miljoen euro in 2002

- Het bedrijf heeft zich aan de financiële wereld gepresenteerd als de witte raaf van de sector, vanwege de goede vermogenspositie.
- De grootaandeelhouders Qwest en KPN zijn mogelijk hun contractuele verplichtingen niet nagekomen.
- De door curatoren verstrekte jaarrekening wijkt sterk af van de voorlopige cijfers.

- Uit het niet officieel gepubliceerde jaarverslag blijkt dat de top van KPNQwest al veel eerder op de hoogte was van de stagnerende operationele ontwikkeling en de continuïteitsproblemen.

Landis:

- De winstverwachting 2001 (0,40 euro per aandeel) is te lang gehandhaafd, pas anderhalve week voor de aanvraag van surseance van betaling werd het resultaat over 2001 (-52 miljoen euro, ofwel -1,06 euro per aandeel) meegedeeld. Een officiële winstwaarschuwing is niet gegeven.

- De solvabiliteit van Landis is te rooskleuring voorgesteld, zelfs na het afketsen van de onderhandelingen over verkoop distributie.
- Mogelijk onjuiste voorspiegeling van voortgang schuldenreductie en verkoop distributieactiviteiten. .
- Landis gaf in 2001 herhaaldelijk aan beperkt gevoelig te zijn voor de ICT-malaise

LCI:

- LCI heeft een foutieve jaarrekening over 2000/2001 gepubliceerd (die nog steeds niet is herzien door de curatoren). Deze jaarrekening was voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
- LCI heeft beleggers voortdurend voorgehouden dat er substantiële inkomsten mochten worden verwacht uit de claim tegen Motorola. De Motorolaclaim bedroeg 237 miljoen dollar. Uiteindelijk is slechts 208.000 dollar uit hoofde van deze claim ontvangen.
- LCI heeft zich te positief uitgelaten over de ontwikkeling en omzet(-verwachtingen) van Smartpen.


---

Deel: ' VEB roept beleggers KPNQwest, LCI en Landis op belangen te bundelen '
Lees ook