Senter

Veel belangstelling voor subsidie kennisoverdracht bij MKB

MKB-bedrijven hebben veel belangstelling voor de nieuwe Subsidieregeling Kennisoverdracht Ondernemers MKB (SKO) van het Ministerie van Economische Zaken. Sinds de start op 1 mei 2001 vroegen ruim 800 MKB-bedrijven subsidie aan voor projecten waarmee zij via kennisoverdracht hun innovatiekracht kunnen vergroten. De aanvragen zijn afkomstig uit vrijwel alle sectoren. De subsidieaanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Vormen van kennisoverdracht
Bedrijven krijgen via SKO subsidie bij drie vormen van kennisoverdracht. Bedrijven kunnen een externe deskundige naar keuze inhuren voor het opstellen van een strategieplan. Ook kunnen bedrijven door een derde een haalbaarheidsonderzoek laten doen, hierdoor worden de onzekerheden van een technologische vernieuwing in kaart gebracht. Ten slotte is het met een SKO-subsidie mogelijk een hoger opgeleide werknemer in dienst te nemen ter ondersteuning bij het invoeren van een technologische vernieuwing.

Financiële ondersteuning
De hoogte van de financiële ondersteuning per bedrijf hangt af van het type project dat hij gaat uitvoeren. Bedrijven die een strategie- of haalbaarheidstudie willen doen, kunnen 40procent van de kosten gefinancierd krijgen. Hierbij geldt een maximum subsidiebedrag voor strategieprojecten van EUR 22.000, voor haalbaarheidsprojecten is dat EUR 10.000. Als het bedrijf een hoger opgeleide werknemer in dienst neemt ter ondersteuning bij een technologische vernieuwing is EUR10.000 beschikbaar.

Wie kan aanvragen indienen?
Vrijwel alle bedrijven in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor strategie-, haalbaarheids- en vernieuwingsprojecten. Uitgesloten zijn bedrijven die vallen onder primaire landbouw, visserij, bosbouw en vervoer. Aanvullende informatie over de subsidieregeling staat op de website www.senter.nl/sko.

Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, dat overheidsbeleid uitvoert op het gebied van technologie, energie, milieu, export en internationale samenwerking. Doelstelling van Senter is het versterken van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in ons land. Wilt u meer informatie over de subsidie- en kredietmogelijkheden van Senter, dan kunt u contact opnemen met Algemene Informatie & Advies, telefoon (070) 361 02 77.

Deel: ' Veel belangstelling voor subsidie kennisoverdracht bij MKB '




Lees ook