CBS Persbericht


Datum: 21-09-99

Veel consumptieaardappelen in 1999

Dit jaar zal de oogst van consumptie- en pootaardappelen de recordproductie van 1996 met ongeveer 6% overschrijden. Verwacht wordt dat de totale opbrengst op zandgrond zelfs een vijfde meer is dan in het recordjaar. Uit de nieuwe cijfers van het CBS blijkt verder dat de totale productie op kleigrond slechts met een paar procent zal toenemen ten opzichte van 1996. Ongeveer driekwart van de totale opbrengst van consumptie- en pootaardappelen wordt geoogst op kleigrond. De opbrengst per hectare van zaai-uien zal 14% onder het niveau van 1998 liggen.

Steeds meer aardappelen op zandgrond

In 1985 kwam 14% van de aardappelproductie van zandgrond. In 1996 was dit aandeel 21% en in 1999 is de verwachting dat dit 24% zal zijn. Deze verschuiving is een gevolg van zowel een toename van het areaal aardappelen op zandgrond als van toenemende opbrengsten per hectare op zandgrond. De opbrengst per hectare van zandaardappelen zal in 1999 gelijk zijn aan die van kleiaardappelen. In het verleden lag deze opbrengst per hectare meestal onder die van kleiaardappelen.

Mede door veel regen in het najaar vormde 1998 hierop een duidelijke uitzondering. In dat jaar was de opbrengst per hectare van zandaardappelen maar liefst 5 ton hoger dan die van kleiaardappelen. Deze opbrengst per hectare was niet eerder zo hoog geweest, terwijl de opbrengst per hectare van kleiaardappelen sinds 1981 niet zo laag is geweest. Ook kon door de wateroverlast een groter percentage aardappelen op kleigrond (38%) dan op zandgrond (26%) niet geoogst worden. In 1998 was hierdoor maar liefst 28% van de consumptie- en pootaardappelenproductie afkomstig van zandaardappelen.

Opbrengst per hectare van zaai-uien lager dan vorig jaar

De opbrengst per hectare van zaai-uien zal volgens de voorlopige raming 14% onder die van 1998 liggen. De opbrengst per hectare kan echter per perceel zeer sterk wisselen. In veel gebieden zal de opbrengst per hectare rond 50 ton liggen. In Flevoland zal naar verwachting de opbrengst per hectare eenderde tot een kwart hoger liggen.

De beteelde oppervlakte zaai-uien is in 1999 bijna 800 ha meer dan in 1998. Vorig jaar is door de wateroverlast ongeveer 80% van het areaal geoogst. Wanneer ervan uitgegaan wordt dat dit jaar alles geoogst kan worden, dan zal de totale opbrengst ongeveer een zesde meer zijn dan in 1998.

Technische toelichting

Onder aardappelen wordt hier verstaan: consumptieaardappelen en pootaardappelen. Aardappelen geteeld op zandgrond zijn inclusief aardappelen geteeld op veengrond. Bij de gepresenteerde cijfers wordt uitgegaan van de hoeveelheid die van het land gehaald zal worden, met andere woorden er wordt geen rekening gehouden met uitval en ook niet met eventuele oppervlakten die om wat voor reden dan ook niet geoogst zullen worden. Tijdens de inventarisatie van de gegevens zijn veel aardappelen en uien nog niet geoogst. Deze inventarisatie heeft plaatsgevonden in de week van 6 - 10 september 1999.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mevr. Ir. N.J.J. Kuipers van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, tel (070) 337 41 81; e-mail: nkps@cbs.nl. Provinciale uitkomsten zijn te verkrijgen bij de Infogroep Landbouw, tel (070) 337 58 03. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel (070) 337 58 16.

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 21 september 1999

Deel: ' Veel consumptieaardappelen in 1999 '
Lees ook