Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

Min Just: Veel nieuwe Justitiewetgeving komend begrotingsjaar

Wijnand Stevens
070 370 6857

4087
18.09.01

Justitiebegroting-2002
VEEL NIEUWE JUSTITIEWETGEVING KOMEND BEGROTINGSJAAR

Komend begrotingsjaar treedt veel nieuwe wet- en regelgeving van Justitie inwerking. Te denken is daarbij aan: de wetsvoorstellen over de modernisering van de rechterlijke organisatie, het nieuwe erfrecht, het nieuwe burgerlijk procesrecht, wetsvoorstellen over e-commerce en het rechtsgeldige gebruik van de elektronische handtekening en wetsvoorstellen die bijdragen aan de dejuridisering van het bestuursrecht.

Nieuwe wet- en regelgeving en aanpassing van bestaande biedt burgers, bedrijven en overheidsorganen een in de tijd passend wettelijk kader voor hun handelen. Justitie streeft ernaar in te spelen op de altijd veranderende behoefte aan regelgeving, uiteraard met behoud van de basisprincipes van ons recht. Justitie is verantwoordelijk voor de wetgeving op het gebied van het burgerlijk(proces) recht, het straf(proces)recht in algemene wetboeken en het bestuurs(proces)recht en het staatsrecht. Bovendien is Justitie verantwoordelijk voor het rijksbrede wetgevingskwaliteitsbeleid.

Dat schrijven minister A.H. Korthals en staatssecretaris N.A. Kalsbeek in de toelichting op hun begroting voor het jaar 2002.

Civiel recht
Het komende jaar zullen het nieuwe erfrecht, nieuwe huurrecht en het nieuwe verzekeringsrecht in werking treden. Binnenkort verschijnt een wetsvoorstel dat de structuurregeling voor grote vennootschappen aanpast. Hiermee verdwijnt het coöptatiestelsel voor de benoeming van commissarissen en krijgen aandeelhouders en certificaathouders meer rechten. Ook komt er een wetsvoorstel dat de maatschap en de vennootschap onder firma vervangt door een nieuwe rechtsvorm: de personenvennootschap. Het elektronisch rechtsverkeer en handel worden bevorderd door duidelijke regels voor e-commerce en de elektronische handtekening.
Straf- en strafprocesrecht
Technologische ontwikkelingen en internationalisering leiden tot voortdurende aanpassingen van het strafrecht. Recente voorbeelden zijn: de strafbaarstelling van virtuele kinderporno, de voorstellen voor nieuwe regels voor de informatievergaring door politie en justitie ten behoeve van de strafvordering en het gebruikmaken van uit DNA afleidbare uiterlijk waarneembare kenmerken. Strafrechtelijke en strafvorderlijke aspecten van de informatiemaatschappij zijn onderwerp van het wereldwijde verdrag .Crime in Cyberspace.; de ondertekening vindt naar verwachting nog dit jaar plaats. Ook het wetsvoorstel Computer Criminaliteit II zal komend jaar verder behandeld kunnen worden in de Tweede Kamer. De komst van het internationaal strafhof naar ons land vergt uitvoeringswetgeving zoals de strafbaarstelling in Nederland van misdrijven tegen de menselijkheid. Deze wetgeving zal binnenkort aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Staats- en bestuursrecht
De modernisering van de rechterlijke organisatie moet in 2002 haar beslag krijgen. De daartoe benodigde wetgeving treedt - zo is het streven . op 1 januari 2002 in werking. Verder kan op basis van de discussienota .derde fase herziening rechterlijke organisatie. het komende jaar, besluitvorming plaatsvinden over de toekomstige organisatie van de bestuursrechtspraak in Nederland. Grootschalige evaluatieonderzoeken naar de praktijk, melding en toetsing van euthanasie en naar de werking van de dit jaar ingevoerde nieuwe Vreemdelingenwet zijn gestart. Deze onderzoeken zullen enkele jaren duren.
Op het terrein van het bestuursrecht is een groot aantal wetsvoorstellen in behandeling dat moet bijdragen aan de vereenvoudiging van het bestuursrecht en dejuridisering van het bestuur in Nederland. Te denken is aan het wetsvoorstel dat elektronisch bestuurlijk verkeer regelt en het wetsvoorstel dat voorbereidingsprocedure voor besluitvorming door overheden uniformeert.

Wetgevingskwaliteitsbeleid
Het wetgevingskwaliteitsbeleid wordt geïntensiveerd. Dat vloeit voort uit de Nota Wetgevingskwaliteitsbeleid die het kabinet vorig jaar naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zo zal de toetsing van ontwerp-regelgeving worden geïntensiveerd; in het bijzonder doordat Justitie ook nota.s van wijziging op kwaliteit gaat toetsen. Verder zal een permanente doorlichting van bestaande wetgevingscomplexen plaatsvinden in het kader van de MDW-operatie. De nieuwe invalshoek hierbij is de verbetering van de kwaliteit van het overheidsbestuur en versterking van de rechtshandhaving. Ook komt er een zogenoemde quick scan en een kosten-batenanalyse van wetgevingsvoornemens. De quick scan geeft een indicatie van effecten van voorgenomen regelgeving voor bedrijfsleven, milieu en uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, inclusief alternatieven. De kosten-batenanalyse is een economische beoordelingsmethode, die de kosten van een maatregel vergelijkt met de effecten in termen van nationale welvaart. Naar aanleiding van de eerste rapportage van de Visitatiecommissie wetgeving is een Kenniscentrum Wetgeving opgericht. Dit forum van en voor wetgevingsjuristen is gericht op kennisuitwisseling, thematische evaluatie van wetgeving, uitwisseling van kennis en expertise over wetgeving en algemene ontwikkelingen daaromtrent. Tot slot is deze maand ook de Academie voor wetgeving van start gegaan. De academie biedt op dit moment een opleiding .on the job.voor negentien wetgevingsjuristen.

---

18 sep 01 15:23

Deel: ' Veel nieuwe Justitiewetgeving komend begrotingsjaar '
Lees ook