Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 03/034

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

10 maart 2003

Nr. 03/034

Electronische gegevensuitwisseling spoort overgrote deel samenloopgevallen detentie en uitkering op

Dankzij de electronische uitwisseling van gegevens tussen Justitie en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt het overgrote deel van de gevallen opgespoord waarin gedetineerden een uitkering hebben. Van de ruim 16.000 onderzochte gedetineerden ontvingen er 239 (1,5 procent) ondanks de gegevensuitwisseling ten onrechte toch een uitkering. Demissionair staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het systeem nog verder verbeteren.

Dit schrijven staatssecretaris Rutte en demissionair minister Donner van Justitie aan de Tweede Kamer bij de aanbieding van het rapport `Uitkering en detentie'.

Op 1 mei 2000 is de Wet Socialezekerheidsrechten Gedetineerden (WSG) in werking getreden. Deze wet regelt dat gedetineerden geen recht hebben op een Ziektewet-, arbeidsongeschiktheids- of nabestaandenuitkering. Voor de bijstand en WW gold al dat gedetineerden er niet voor in aanmerking komen. Voor de uitvoering van de wet moet worden nagegaan of gedetineerden een uitkering ontvangen. Hiervoor is een systeem opgezet waarbij Justitie de detentiemeldingen electronisch doorgeeft aan het UWV en de SVB, de uitvoerders van de werknemers- en volksverzekeringen. Zij kunnen vervolgens vaststellen of iemand een uitkering heeft die moet worden beëindigd. Dit is overigens een `achtervangsysteem', gedetineerden moeten in de eerste plaats zelf melden of zij een uitkering hebben.

Voor het onderzoek zijn 16.097 gedetineerden gecontroleerd. Gebleken is dat 239 mensen ondanks de gegevensuitwisseling toch nog een uitkering ontvingen. Hierbij ging het in 96 gevallen om een uitkering van het UWV en in 9 gevallen van de SVB. In de overige 134 gevallen betrof het bijstandsuitkeringen die door de gemeenten worden verstrekt. Gemeenten zijn nu echter nog niet betrokken bij de gegevensuitwisseling met Justitie. De bewindspersonen schrijven dat zij een snelle aansluiting willen van de gemeentelijke sociale diensten op het systeem.

Verder blijkt dat van 19 procent van de gedetineerden geen sofinummer kan worden achterhaald in de Gemeentelijke Basisadministratie. Dit komt bijvoorbeeld doordat naam- en adresgegevens niet nauwkeurig zijn genoteerd. Het ontbreken van een sofinummer maakt het moeilijk te controleren of iemand een uitkering heeft. De bewindspersonen schrijven dat op dit moment wordt gewerkt aan een nauwkeuriger administratie.

Tot slot is uit het onderzoek naar voren gekomen dat de uitkeringsgegevens bij het UWV niet altijd actueel zijn. Staatssecretaris Rutte zal met het UWV overleggen over verbetering.

.


---

De volgende Officiële publicatie(s) zijn gerelateerd aan bovenstaande persbericht:
PDF publicatie Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Rutte en minister van Justitie bij het rapport Uitkering en detentie 2003

Deel: ' Veel samenloopgevallen detentie en uitkering opgespoord '
Lees ook