expostbus51


MINISTERIE JUS

Min van Just/cie. Kalsbeek

Wiebe Alkema
070 370 7225

09.06.1999

3801

Dit is een gezamenlijk persbericht van de ministeries van Justitie en BZK.

Eerste reactie minister Korthals en minister Peper:

.VEEL WAARDERING VOOR WERK COMMISSIE KALSBEEK.

De ministers A.H. Korthals van Justitie en A. Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben met veel belangstelling en grote waardering kennisgenomen van het rapport van de Tijdelijke Commissie Evaluatie Opsporingsmethodes (commissie Kalsbeek). Het rapport, dat vandaag is aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, is de komende tijd het onderwerp van een debat tussen Kamer en Commissie. Daarna bespreekt de Kamer het rapport met de regering. De bewindslieden zijn van mening dat nu eerst de Tweede Kamer aan bod is. Daarom beperken zij zich tot het geven van een eerste indruk.

De commissie Kalsbeek heeft in korte tijd veel werk verricht. Het rapport geeft een goede beschrijving van de huidige situatie met betrekking tot de opsporing in Nederland. De beschrijving van de commissie komt overeen met het beeld dat bij ministers bestaat, en dat zij onlangs hebben geschetst in de derde voortgangsrapportage over de uitvoering van de uitkomsten van de enquête opsporingsmethoden.

Korthals en Peper zijn van mening dat er in de afgelopen drie jaren veel werk is verricht door politie en openbaar ministerie en dat dit in de praktijk ook zichtbaar is geworden. De organisatie van het OM en de manier van rechercheren door de politie is gewijzigd. De betrokkenheid van het OM bij het politiewerk is sterk toegenomen, waardoor er sprake is van een daadwerkelijke gezagsuitoefening. Geheime trajecten behoren tot het verleden. De kernteams hebben zich ontwikkeld tot professionele organisaties met deskundig personeel die goed werk verrichten in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Ook de samenwerking tussen de politieregio.s is verbeterd, evenals die tussen de politie en het OM. Daarnaast zijn de bewindslieden verheugd dat nagenoeg het gehele wetgevingsprogramma door de beide Kamers is aanvaard. Het wetsvoorstel Bijzondere Opsporingsgbevoegdheden en het wetsvoorstel Politieregisters treden op 1 februari 2000 in werking. In de komende maanden zal met voortvarendheid aan de implementatie van beide wetsvoorstellen worden gewerkt.

De commissie wijst op diverse punten die voor verbetering vatbaar zijn, zoals de informatiehuishouding van de Nederlandse politie, de organisatie van de bovenregionale voorzieningen en de noodzaak om te komen tot een eenduidig begrippenkader rond de normering van opsporingsmethoden. De bewindslieden achten deze onderwerpen stuk voor stuk van groot belang.

In het debat met de Tweede Kamer zullen minister Korthals en minister Peper uiteen zetten welke acties zij al hebben ondernomen en wat ze nog van plan zijn om te komen tot een verdere verbetering van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. De beide bewindslieden zullen de aanbeveling van de commissie Kalsbeek met betrekking tot de bijzondere bevindingen zorgvuldig bestuderen. Mede in het licht van het lopend strafrechtelijk onderzoek naar parallelimporten.

De minister van Justitie is in overleg getreden met het College van Procureurs-Generaal over de aanbevelingen van de commissie Kalsbeek een nog uitgebreider - integraal - onderzoek in te stellen. De bemoeienis van het College met het onderzoek is de afgelopen maanden reeds geïntensiveerd.

-----------

09 jun 99 17:41

Deel: ' Veel waardering voor werk Commissie Kalsbeek '
Lees ook