Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVA. 2002/1768
datum
17-06-2002

onderwerp
Veemarkt in Leeuwarden
TRC 2002/4421

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de schriftelijke vragen gesteld door de heer Waalkens (PvdA), ingezonden op 3 mei 2002 met als kenmerk 2010210110.

datum
17-06-2002

kenmerk
VVA. 2002/1768

bijlage

1
Tot op heden zijn 41 verzamelcentra erkend voor het verzamelen van runderen, schapen en geiten. Hiervan voldoen 30 verzamelcentra aan alle wettelijk gestelde eisen en hebben 11 verzamelcentra een ontheffing gekregen voor een bepaald onderdeel van het eisenpakket. Van deze 11 verzamelcentra hebben 7 verzamelcentra tot 31 juli 2004 een ontheffing gekregen van het verbod om op de locatie van het verzamelcentrum een veehouderij te runnen; hebben 3 verzamelcentra een ontheffing gekregen van het verbod dat het verzamelcentrum op 100 meter afstand moet zijn gelegen van veebedrijven en heeft 1 verzamelcentrum een ontheffing gekregen tot 1 november 2002 van de eis van een overdekte wasplaats voor de reiniging en ontsmetting van veewagens.

2
Verzamelcentra die niet voldoen aan de bouwkundige voorschriften en gestelde eisen op het gebied van reiniging en ontsmetting en administratie zijn een veterinair risico voor de gehele Nederlandse veehouderij. Dit risico zit met name in de belemmering van een snelle tracering van dieren in geval van een dierziekte-uitbraak door een gebrekkige administratie en in de verspreiding van een dierziekte door onvoldoende adequate reinigings- en ontsmettingsmogelijkheden.

3
In beginsel wordt de erkenning van een verzamelcentrum ingetrokken indien niet voldaan wordt aan de wettelijke eisen. Aan de beslissing omtrent het al dan niet intrekken van de erkenning van een bepaalde verzamelplaats, ligt een individuele beoordeling ten grondslag waarbij de omstandigheden ter plaatse een grote rol spelen.

4
Het is mij inderdaad bekend dat de provincie Friesland de financiële mogelijkheden heeft onderzocht om de veemarkt in Leeuwarden alsnog te kunnen laten voldoen aan de wettelijke voorschriften.

5.
Van de kant van de provincie Friesland is het ministerie van LNV benaderd met het verzoek om een financiële bijdrage ten behoeve van het aanbrengen van een aantal voorzieningen op de veemarkt in Leeuwarden. Ik heb de provincie laten weten onder bepaalde voorwaarden tot een dergelijke bijdrage bereid te zijn. De eventuele bijdrage zal evenwel onder geen beding mogen worden aangewend ten behoeve van het voldoen aan de wettelijk voorgeschreven voorzieningen. Ik heb de provincie Friesland er daarbij aan herinnerd dat de nog ontbrekende voorzieningen uiterlijk per 1 juli 2002 zullen moeten zijn aangebracht; dit met uitzondering van de eis dat de veemarkt moet beschikken over een overdekte wasplaats. Voor deze laatste voorziening heb ik 1 november 2002 als uiterste datum gesteld.

6
Indien de veemarkt in Leeuwarden niet op de hiervoor genoemde termijnen voldoet aan de wettelijke voorschriften zal de erkenning van de veemarkt worden ingetrokken.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van het lid Waalkens (PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de veemarkt in Leeuwarden. (Ingezonden 3 mei 2002)

1
Voldoen alle veemarkten in Nederland inmiddels aan de inrichtingseisen voor verzamelplaatsen? Zo neen, welke veemarkten voldoen niet en op welke punten?

2
Wat zijn de veterinaire risico´s van verzamelplaatsen die niet voldoen aan de inrichtingseisen?

3
Waarom wordt de erkenning van veemarkten als verzamelplaats niet ingetrokken als zij nog steeds niet voldoen aan de vigerende inrichtingseisen?

4
Is het u bekend dat de provincie Friesland (samen met de gemeente Leeuwarden) plannen heeft ontwikkeld om met publieke middelen de nog ontbrekende voorzieningen bij de veemarkt in Leeuwarden aan te brengen?

5
Klopt het bericht dat ook uw ministerie van LNV hierin financieel participeert? Zo ja, wat is de reden van deze participatie?

6
Deelt u de mening dat het niet tijdig voldoen aan de regels een ernstige concurrentieverstoring betekent ten opzichte van de verzamelplaatsen die wel op tijd (per 1 november 2001 c.q. 1 april 2002) aan de inrichtingseisen hebben voldaan en die wel voor eigen rekening en risico de betreffende investeringen hebben gedaan?

up Reageren
Homepage

---

Deel: ' Veemarkt in Leeuwarden '
Lees ook