Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Veerman stelt pluimveevrije bufferzones in

25 maart 2003 - Minister Veerman overweegt om de nijpende situatie in de Gelderse Vallei als gevolg van de Klassieke Vogelpest enigszins te verlichten. De mogelijke versoepelingen brengen enig veterinair risico met zich mee. Om dat risico in te dammen is het daarom noodzakelijk rondom het toezichtsgebied, dus het gebied dat minimaal 10 kilometer rondom besmette en ernstig verdachte bedrijven is ingesteld, een buffer te hebben zonder pluimvee. De zones ten oosten en westen van het ingesloten gebied bestaan uit natuurgebieden. Hiervoor zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Aan de noord- en zuidkant zijn preventief aanvullende ruimingen nodig om te komen tot pluimveevrije buffers. Dit betekent dat de komende dagen, vooruitlopend op de versoepelingen, ten noordwesten van Putten en in het gebied tussen Wageningen en Rhenen een aantal bedrijven zal worden geruimd. Over de versoepelingen wil de minister pas een besluit nemen, als er meer duidelijkheid is rond de nieuwe ernstige verdenking in Beneden-Leeuwen. Beneden-Leeuwen ligt buiten het huidige gebied van de Gelderse Vallei.

De afgelopen dagen is over de maatregelen intensief overleg gevoerd in Brussel. De Europese Commissie stemt in met het Nederlandse initiatief en heeft de preventieve ruimingen in de buffergebieden neergelegd in een beschikking, waaraan de lidstaten tijdens een vergadering van het Permanent Comité voor de Diergezondheid en de Voedselketen hun goedkeuring hebben gehecht. De Commissiebeschikking wordt van kracht op vrijdagmorgen 00.00 uur.Over het tijdstip van inwerkingtreding in Nederland neemt minister Veerman later een beslissing.

De maatregelen ter versoepeling gelden voor het toezichtsgebied dat in verband met de Klassieke Vogelpest sinds begin maart van kracht is in de Gelderse Vallei. Het gaat hierbij om het gebied buiten de driekilometerzones rondom besmette en ernstig verdachte bedrijven, dus buiten het beschermingsgebied. Zo kunnen vanaf vrijdagochtend 00.00 uur weer broedeieren worden ingelegd op bedrijven binnen het toezichtsgebied. De eendagskuikens die ongeveer drie weken later worden geboren zullen dan mogen worden afgezet binnen Nederland. Daarnaast zullen consumptie-eieren uit het toezichtsgebied dan binnen Nederland kunnen worden afgezet. Ook zal de slacht binnen het toezichtsgebied weer op gang mogen komen van dieren uit het toezichtsgebied. Het vlees is bestemd voor de nationale markt. Voor het beschermingsgebied zijn versoepelingen veterinair niet verantwoord.

Ook voor de pluimveesector buiten het toezichtsgebied kan op basis van de Commissiebeschikking lucht geschapen worden. Eendagskuikens van bedrijven op minimaal 25 kilometer afstand van een besmet of ernstig verdacht bedrijf kunnen vanaf vrijdagmorgen 00.00 uur weer worden geëxporteerd, onder een aantal aanvullende voorwaarden. Ook wordt het verplaatsen van kalkoenen ten behoeve van het afmesten weer mogelijk. Tenslotte wordt de export van geslachte eenden onder bepaalde voorwaarden weer mogelijk.

Klassieke Vogelpest of Aviaire Influenza is een zeer besmettelijke pluimveeziekte, herkenbaar aan zwellingen aan de kop en hals en aan verkleuring van de kam en de poten. De incubatietijd op een bedrijf bedraagt ongeveer 10 dagen. De ziekte verloopt daarna snel, met in de meeste gevallen de dood tot gevolg. Sinds eind februari zijn in Nederland tot nu toe 109 besmettingen 43 ernstige verdenkingen geconstateerd.

Van het toezichtsgebied, het beschermingsgebied en van de buffers zijn kaarten beschikbaar op www.minlnv.nl, Dossier Klassieke Vogelpest.

Deel: ' Veerman stelt pluimveevrije bufferzones in '
Lees ook