Gemeente Den Haag

Actuele berichten >> Persberichten >>

2001-07-12: Veertiende voortgangsrapportage tunnelprojecten centrum Den Haag pag.nr.=7742

Meerkosten Souterrain voor veiligheid en betere toegankelijkheid; Souterrain met start ontgraving onder verhoogde luchtdruk in september op schema;
opening nieuwe Koekamp op 13 december door minister Zalm.

Drie extra nooduitgangen in het Souterrain in verband met brandveiligheid, een extra lift en twee grotere liften in verband met toegankelijkheid en extra voorzieningen in verband met veiligheid railvervoer vormen in hoofdlijnen de oorzaak van meerkosten voor de verbetering van de veiligheid van het Souterrain. Het gaat hierbij om een bedrag van in totaal ca. f 4,7 miljoen gulden. Uitvoering van de extra brandveiligheidseisen zijn geraamd op f 2,3 miljoen; de liften op f 0,7 miljoen. Ten gevolge van nadere eisen en nieuwe inzichten op het gebied van veiligheid en voeding worden voor de railinfrastructuur extra kosten verwacht van f 1,7 miljoen. Verder is voor de nog uit te voeren werkzaamheden aan railinfrastructuur door Tram Kom een kostenraming gemaakt. Deze raming is ruim f 10 miljoen hoger dan de raming van de Dienst Stadsbeheer en de HTM. Over het verschil is nog overleg met de aannemer.

Daarnaast meldt de voortgangsrapportage dat de gemeente een claim neergelegd heeft bij de verzekering. Het gaat hierbij om een bedrag van tussen de f 10 en 15 miljoen gulden. Deze kosten zijn noodzakelijk omdat het station Spui niet afgebouwd kan worden op de met de aannemer overeengekomen wijze door problemen met de bemaling. De extra werkzaamheden leveren geen vertraging op voor de oplevering van de tunnel. Volgens de planning is het Souterrain uiterlijk 19 oktober 2004 gereed voor gebruik.

Veiligheidseisen
De laatste jaren is de visie op veiligheid, mede op grond van ervaringen opgedaan bij recente tunnelincidenten, in de wereld gewijzigd. Ook het gebruik van een nieuwe generatie railvoertuigen en ervaringen met andere ondergrondse projecten, heeft de mogelijkheid geboden om met de hedendaagse kennis en visie op veiligheid opnieuw naar het Souterrain te kijken. Op basis van een brandveiligheidsconcept wordt een aantal noodzakelijke voorzieningen voorgesteld. Het gaat hierbij o.a. om extra nooduitgangen en brandwerendheidconstructies. Daarnaast is door een werkgroep van de Hulpverleningsregio Haaglanden, Brandweer Den Haag en Politie Haaglanden een nieuw veiligheidsplan opgesteld voor het Souterrain. Door uitvoering van deze maatregelen wordt het gewenste veiligheidsniveau voor toekomstige gebruikers en hulpverleners behaald.

De extra kosten voor de veiligheid komen voor rekening van de gemeente Den Haag.

Railinfrastructuur
Door de toepassing van luchtdruk zijn dikkere betonvloeren nodig. Daardoor is er onvoldoende vrije ruimte over voor de tram. De rail wordt daarom "embedded" in het beton gelegd in plaats van op het beton. Daarnaast is, volgens Tram Kom, een hogere prijsstelling noodzakelijk voor de overige werkzaamheden aan de spoorbaan. Het gaat hierbij om bovenleidingen, onderstation, wissels, seinen en telemetrie. Waarschijnlijk speelt de overspannen arbeidsmarkt voor deze werkzaamheden een belangrijke rol bij de hogere prijs.

Vooruitlopend op de resultaten van de onderhandelingen met Tram Kom heeft het college besloten om het geraamde verschil van f 10 miljoen te betrekken bij het samenstellen van de begroting voor de komende jaren.

Station Spui
Voor de aanleg van de onderste vloer van het station Spui moet de grondwaterstand worden verlaagd. Dit gebeurt in principe door filterbemaling. Echter door het zeer fijne zand, de samenstelling van het water en de diepte waarop bemalen moet worden raken de filters verstopt. Uit nader onderzoek blijkt dat stoffen afkomstig van de gellaag, een waterremmende substantie, en de factor tijd daarbij een grote rol spelen. Ten gevolge van deze problemen is gekozen voor een andere methode voor verlaging van de grondwaterstand en een aanleg van de onderste vloer in kleinere delen. Met het aanbrengen van de aangepaste bemaling wordt volgende week gestart en begin augustus wordt begonnen met het ontgraven en het maken van het eerste vloerdeel.

De extra kosten die hiermee gemoeid zijn worden door de gemeente geclaimd bij de verzekering.

Wat betreft het Souterrain meldt de voortgangsrapportage ten slotte dat onder de Kalvermarkt vanaf september 2001 gestart wordt met de resterende ontgravingen onder verhoogde luchtdruk. Vanaf eind augustus zal dat ook gelden voor het gedeelte onder de Grote Marktstraat, tussen de Grote Markt en de Wagenstraat.

Koningstunnel
De herinrichting van de straten op het trace Koningstunnel is zo goed als gereed. Als laatste wordt eind dit jaar de herinrichting van de kruising Bezuidenhoutseweg/Prinses Irenestraat opgepakt. Ook de herinrichting van het nieuwe stadspark is nagenoeg gereed. In het komende plantseizoen wordt de herinrichting voltooid door het aanbrengen van het laatste groen. Minister Zalm zal op 13 december de nieuwe Koekamp officieel openen.

Op 18 juli a.s. wordt de voortgangsrapportage behandeld in de commissie Verkeer, Binnenstad en Beschermde Stadsgezichten. De vergadering begint om 9.00 uur.

12 juli 2001

last update: 12 juli 2001 ;pag.: 7742; auteur: 77

Deel: ' Veertiende voortgangsrapportage tunnelprojecten Den Haag '
Lees ook