Gemeente Voorschoten


Veilig wonen, prettig wonen met Politiekeurmerk Veilig Wonen

Wonen in een veilige woning en omgeving is een wens van iedereen. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen kan daar iets aan doen. In samenwerking met de Politieregio Hollands Midden, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting is in 1994 een eerste opzet gemaakt met wat nu het Politiekeurmerk Veilig Wonen heet.
Dit keurmerk bestaat uit drie deelcertificaten, te weten.: Veilige Woning, Veilig Gebouw en Veilige Omgeving. Gezamenlijk wordt een tweeledig doel nagestreefd. Aan de ene kant het verminderen van het aantal woninginbraken en aan de andere kant het verhogen van het veiligheidsgevoel in de woning en omgeving.
De Politie Hollands Midden heeft een startdocument opgesteld voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen in Voorschoten. Door middel van samenwerking met de inwoners van Voorschoten, woningbouwcorporaties, pensioenfondsen e.d. wil de gemeente de sociale veiligheid en leefbaarheid verhogen.
Hoe het één en ander in elkaar steekt wordt hieronder uiteengezet.

Deelcertificaat Veilige Woning.

Door het aanbrengen van inbraakvertragend hang- en sluitwerk, voorzien van het Politiekeurmerk, op ramen en deuren, een lichtpunt aan de voor- en achtergevel en één of meerdere brandmelders in de woning verhoogt u uw veiligheidsgevoel.
Door uw woning kritisch onder te loep te nemen kunt u zelf de zwakke plekken in kaart brengen en het daartoe vereiste hang- en sluitwerk aanbrengen. U kunt de inventarisatie van de zwakke plekken en het aanbrengen van hang- en sluitwerk ook overlaten aan een 'Borg' (Stichting Kwaliteitsborging Preventie) gecertificeerd bedrijf. Wanneer u het werk laat uitvoeren, zijn kosten van het vereiste hang- en sluitwerk rond de f 1000 per woning, afhankelijk van de risicoklasse. Wanneer u de werkzaamheden zelf uitvoert kunnen de kosten lager zijn.

Informatiemap

Op het gemeentehuis en het politiebureau ligt een informatiemap waarin de wijze van aanvragen en het toe te passen hang- en sluitwerk wordt vermeld. Wanneer het vereist hang- en sluitwerk, lichtpunten en brandmelder(s) zijn aangebracht komt u, na controle en goedkeuring van het 'Borg'- bedrijf en politie in aanmerking voor het deelcertificaat Veilige Woning. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Met dit deelcertificaat is bij een groot aantal verzekeringsmaatschappijen een korting op de inboedel- verzekering te bedingen.

Deelcertificaat Veilig Gebouw

Het betreft hier in grote lijnen dezelfde voorzieningen als die voor de veilige woning, echter met het verschil dat hierbij als extra de toegangsdeur van portiek, trappenhuis, de collectieve berging, en galerijen zelfsluitend dient te zijn en voorzien van inbraakvertragend hang- en sluitwerk.

Voor informatie over de twee deelcertificaten kunt u contact opnemen met de coördinator Politiekeurmerk Veilig Wonen, de heer C.W. Klein, telefoonnummer 071-5600739.

Voor het deelcertificaat Veilge omgeving moet de gemeente zorgen. Daar zal de komende jaren stapsgewijs uitvoering aan worden gegeven.

_________________________________________________________________

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

Deel: ' Veilig wonen, prettig wonen met Politiekeurmerk Veilig Wonen '
Lees ook