Gemeente Capelle a/d IJssel

Een veilige en leefbare stad

Thuis in Capelle: een veilige en leefbare stad. Zo heet het collegewerkplan dat burgemeester en wethouders van Capelle onlangs hebben vastgesteld. Het plan loopt tot 2006 en omvat alle plannen en maatregelen die het college van burgemeester en wethouders in die periode wil uitvoeren. Op deze gemeentelijke informatiepagina lichten de burgemeester en de wethouders het plan toe, elk voor hun eigen werkgebied.

Gemeente moet nog beter presteren

Burgemeester Joke van Doorne is niet alleen het gezicht van Capelle, maar ook voorzitter van zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders. Zij moet er onder meer op toezien dat de gemeente betere prestaties levert. Daar hebben alle burgers baat bij, vindt de burgemeester.

Het gemeentebestuur wil op een goede en begrijpelijke manier verantwoording afleggen aan de burgers over de manier waarop hun gemeente wordt bestuurd. Ook willen we de kwaliteit van het gemeentelijke apparaat en onze dienstverlening verbeteren. Er wordt daarom een burgerhandvest opgesteld, waarin precies staat wat de burgers van ons mogen verwachten. Het is belangrijk dat de Capellenaren ook kunnen controleren of we onze beloftes nakomen. Dus brengen we elk jaar een burgerjaarverslag uit, waarin we vertellen wat we hebben gedaan.
Met dat burgerjaarverslag hebben we vorig jaar al geëxperimenteerd. Daaruit bleek dat we een goede administratie moeten hebben van de gemeentelijke dienstverlening. Want alleen dan kunnen we goed rapporteren aan de burgers. In de komende periode gaan we zon systeem opzetten.
Openbare orde en veiligheid zijn belangrijke onderwerpen in Capelle. We willen dat Capelle een prettige en veilige stad is. Als burgemeester ben ik daarvoor eindverantwoordelijk. Om de leefbaarheid in Capelle te vergroten zullen we optimaal gebruik maken van de nieuwe wettelijke mogelijkheden op het gebied van de openbare orde. Verder willen we dat de politie beter zichtbaar is, vooral in de wijken waar problemen zijn. De politie in Schollevaar heeft daarom sinds kort een wijkpost.

Veiligheid en leefbaarheid voorop

Aart Jan Moerkerke is wethouder Veiligheid, Handhaving en Communicatie. Hij wil de veiligheid in Capelle sterk verbeteren. Respect voor elkaar en de omgeving is van het allergrootste belang voor de leefbaarheid in Capelle, vindt Moerkerke.

Capellenaren zelf hebben aangegeven dat wij veel aandacht aan veiligheid moeten schenken. Deze wens nemen wij zeer serieus. Onder andere door meer - en beter zichtbaar - toezicht in de wijken. Dit verhoogt de veiligheid en daarmee ook het veiligheidsgevoel van de Capellenaren. Een Capelse stadswacht moet hiervoor gaan zorgen. Toezichthouders kunnen overlast voorkomen en hebben een belangrijke sociale functie als aanspreekpunt in de wijk. Bovendien houdt de politie door de inzet van toezichthouders capaciteit over voor ander belangrijk werk. Naast toezichthouden, staan wij als college voor een goed vervolg. Dit houdt in dat de regels en wetten effectiever gehandhaafd moeten worden.
Het is belangrijk dat de gemeente meer in gesprek raakt met haar inwoners. Zon gesprek vergt meer dan praten alleen. Meer dan uitleggen wat wel en wat niet kan. Luisteren naar ideeën, meningen en ervaringen van Capellenaren is net zo belangrijk. Uiteraard moeten wij daarna weer duidelijk laten zien wat we met deze meningen doen. Daarom steken we niet alleen veel energie in de Wijk Overleg Platforms, maar werken wij ook hard aan verbetering van interactief beleid.
Samen met de bewoners zijn wijkactieplannen opgesteld. Plannen waarin staat wat we per wijk kunnen verbeteren aan het woon- en leefklimaat. Voor uitvoering van die plannen trekken we jaarlijks 300.000 euro uit. Dat is lang niet genoeg om alle problemen aan te pakken. Dus zullen we keuzes moeten maken. Maar wel samen met de wijkbewoners.

Werken aan hechte sociale verbanden

René Binnendijk is wethouder van Sociale Zaken, Economische Zaken en Volksgezondheid. Hij wil van Capelle een stad maken waar mensen naar elkaar omkijken en alle inwoners meetellen. Ook degenen die minder zelfredzaam en draagkrachtig zijn.

Capelle wil als stad meer zijn dan een verzameling individuen. We streven naar hechte sociale verbanden. In Capelle moet iedereen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Voorzieningen die daaraan bijdragen, versterken we.
De gemeente wil zorgen voor kwetsbare groepen. Zoals ouderen. Daarvan komen er steeds meer in Capelle. Voor deze mensen maken we een of meer ontmoetingsplaatsen. Ouderen die minder zelfredzaam zijn, bieden we ondersteuning. Onder meer door het aanstellen van een ouderenwerker en een activiteitenbegeleider. In de wijken komen er voor hen ontmoetingsplekken.
De huidige economische situatie toont aan hoe kwetsbaar de positie van velen op de arbeidsmarkt is. Wij willen zoveel mogelijk mensen aan het werk houden en krijgen. Dat doen we bijvoorbeeld door het invoeren van casemanagement: individuele begeleiding van werkzoekenden. Van de mensen met een uitkering willen we 40 procent weer aan de slag krijgen.
We maken ons ook sterk om de sociale werkvoorziening voor Capelle te behouden. We willen deze bijzondere vorm van werkgelegenheid behouden en tegelijk de kosten voor de gemeente beperken. Hetzelfde geldt voor de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Samen met de belangengroepen nemen we maatregelen waarmee we de kosten kunnen beheersen en toch een goed voorzieningenniveau overhouden. Capelle heeft inwoners uit alle windstreken. Die diversiteit geeft onze stad kleur. We willen dat alle inwoners Capellenaren worden en zich thuis voelen. Daarom besteden we veel aandacht aan inburgering en minderhedenbeleid. Met het project Support willen we vermijden dat jongeren uit etnische groepen op het verkeerde pad komen.

Kiezen voor een beter Capelle

Tineke Keuzenkamp is wethouder van Financiën, Grondzaken en Beheer. De gemeente investeert fors in veiligheid, leefbaarheid en betrokkenheid. Maar een solide, strak en sober financieel beleid is minstens zo belangrijk. Aan keuzes valt dan ook niet te ontkomen, vindt de wethouder.

Speerpunten in ons beleid zijn veiligheid, leefbaarheid en betrokkenheid. Om voor deze speerpunten beleid te kunnen maken, hebben we financiële ruimte moeten creëren in de begroting. Dit is een zeer intensief proces geweest.
Bij het opstellen van dit collegewerkplan zijn we gestart met essentiële wensen vanuit de raad en de bevolking, zoals Stadstoezicht, wijkactieplannen, Schollevaar-Oost en het wegwerken van achterstanden op het gebied van ICT. Daarna hebben we aanvullende wensen benoemd, zoals het wegwerken van achterstanden in onderhoud van de openbare ruimte, het veiligheidsnetwerk, de Brede School, een multifunctioneel centrum en ouderen. Capelle zit krap bij kas. Enerzijds omdat we minder geld binnen krijgen door veranderingen in het rijksbeleid. Tegelijk hebben we te maken met tegenvallers in onze eigen gemeente. Zoals de tekorten in de sociale werkvoorziening en de kostenstijging van het leerlingenvervoer. We hebben keuzes gemaakt door oud beleid in te ruilen voor nieuw beleid en we hebben besloten tot een kleine OZB-verhoging boven het gangbare inflatiepercentage. Uiteindelijk zijn we gekomen tot een solide en realistische financiële onderbouwing van goed beleid en daar ben ik trots op.

Tot slot wil ik graag nog wat opmerken over het onderwerp beheer, dat ook onderdeel van mijn portefeuille uitmaakt. Capelle heeft een achterstand in het onderhoud van groen en wegen. Omdat we leefomgeving hoog in het vaandel hebben staan, hebben we extra geld uitgetrokken om ten minste een deel van die achterstand in te halen. Aan onderhoud van groen, wegen en speelplaatsen geven we de komende jaren in totaal een kleine 6 miljoen euro uit. Met dit bedrag gaan we hard aan het werk om de staat van onderhoud van groen en wegen te verbeteren.

Ontwikkel Capelle met visie

Wethouder Jan de Jong van Stadsontwikkeling, Verkeer en Vervoer vindt dat Capelle zich verder moet ontwikkelen aan de hand van een structuurvisie. Richtsnoer bij het opstellen daarvan is Capelle 2020, het toekomstbeeld dat gemeente en burgers twee jaar geleden hebben vastgesteld.

Nu Capelle bijna volgebouwd is, richten we ons meer op de leefbaarheid van de oudere wijken. Maar we krijgen ook te maken met nieuwe claims voor het gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld voor onderwijs en sport. Een goede structuurvisie helpt ons de juiste afwegingen te maken.
Bij de herontwikkeling van Capelle geven we prioriteit aan beeldbepalende projecten. Zoals het verbeteren van de leefbaarheid in Schollevaar-Oost. Andere ontwikkelingsprojecten zijn het Vuykterrein, het Rozenburchtcomplex en de herontwikkeling van het stadshart.
In Capelle zijn onvoldoende betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. In de bestaande huizenvoorraad moet daarom meer plaats voor hen worden vrijgemaakt. Maar ook zal er nieuwbouw voor starters en ouderen moeten komen.
We nemen maatregelen die de verkeersveiligheid in Capelle verbeteren. Maar de gemeente kan het niet alleen. Daarom doen we een klemmend beroep op de burgers om hun verkeersgedrag aan te passen.
Knelpunten in de bereikbaarheid willen we wegnemen. Zo proberen we regionale gelden vrij te maken voor bijvoorbeeld verbreding van de Algeraweg en de bereikbaarheid van het Rivium. De inwoners van Capelle moeten zich in hun eigen woonomgeving kunnen ontspannen. Daarom dragen we bij aan de verbetering van de recreatiemogelijkheden langs de rivier en in het Schollebos. Op sportief gebied richten we ons op breedtesport. We investeren in sportbeoefening binnen de scholen en de wijken, omdat we zo met name jongeren beter bereiken. De sportverenigingen zullen worden bijgestaan om hierin een centrale rol te kunnen spelen.

Jongerencentrum komt er nu echt

Wethouder Wim de Bruin van Welzijn en Educatie gaat voor een Capelle met goede onderwijsvoorzieningen en een bruisend cultureel leven. Jong en oud moeten zich prettig voelen in Capelle, vindt hij. En dat jongerencentrum komt er nu echt.

We gaan de deskundigheid binnen scholen en de ruimte in schoolgebouwen gebruiken om onderwijsachterstanden aan te pakken. Nog dit jaar beginnen we met de ontwikkeling van Brede School Netwerken, die ook buiten schooltijd activiteiten aanbieden. Zoals kinderopvang, buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal. De Brede School Netwerken bieden ook onderdak aan activiteiten voor alle Capellenaren. Denk aan sport, buurtwerk en maatschappelijke zorg. En waarom zouden ouderen er geen ontmoetingspunt kunnen hebben?
Het jeugd- en jongerenwerk krijgt een kwaliteitsimpuls door de inzet van meer professionele jongerenwerkers. Verder zorgen we voor jeugdhonken die voldoen aan de eisen van de tijd. Speerpunt in ons beleid is de realisering van een stedelijk jongerencentrum, een plaats voor discos, feesten en popmuziek. Voor de financiering zoeken we andere partijen. De exploitatiekosten dragen we zelf.
Het culturele leven kan blijven rekenen op ondersteuning door de gemeente. Verder willen we een open atelier voor beeldende kunst opzetten. Op deze ontmoetingsplek voor alle Capellenaren werken en exposeren plaatselijke kunstenaars. Jongeren kunnen er kennismaken met kunst en cultuur.
Ook via het onderwijs willen we jongeren in contact brengen met kunst. In het voortgezet onderwijs gebeurt dat met het Cultuurtraject. Voor het basisonderwijs wordt een project voor kunstonderwijs opgezet, samen met onder meer het Isala Theater en de Jeugdtheaterschool.
Vrijwilligers vormen het cement van de Capelse samenleving. Ze zijn van onschatbare betekenis voor tal van activiteiten en evenementen. Daarom blijft de gemeente het vrijwilligerswerk krachtig stimuleren en ondersteunen.

Belangstellenden kunnen het collegewerkplan vanaf donderdag 13 februari afhalen bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis.

Deel: ' Veilige en leefbare stad Capelle '
Lees ook