European Commission

IP/03/333

Brussel, 6 maart 2003

Een veilige voeding en een beter bestaan op het platteland moeten EU-prioriteiten zijn volgens de burgers van de toekomstige lidstaten

Onlangs is in de toekomstige lidstaten een Eurobarometer-opiniepeiling gehouden over de doeleinden die de EU met haar landbouwbeleid moet nastreven. Volgens de burgers in die landen zijn een veilige en gezonde voeding en een beter bestaan op het platteland de topprioriteiten. 88 % van hen vindt dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) moet worden gebruikt om die doeleinden te bereiken. Een duidelijke meerderheid (67 %) is voorstander van de huidige koers bij het GLB: minder subsidies voor landbouwproducten en meer financiële middelen voor de ontwikkeling en bescherming van de plattelandseconomie in combinatie met rechtstreekse steun aan de landbouwers. Uit de enquête blijkt ook dat de meeste burgers in de toekomstige lidstaten verwachten dat het GLB gunstig zal zijn voor de landbouwers, de consumenten en de levensmiddelenindustrie en ook voor het milieu op het platteland. Een vergelijking van de resultaten van deze enquête met die van een soortgelijke enquête die vorig jaar in de EU is gehouden, laat zien dat de burgers in de huidige en de toekomstige lidstaten van de EU nagenoeg evenveel steun geven aan de meeste doelstellingen van het GLB.

Franz Fischler, commissaris voor landbouw, plattelandsontwikkeling en visserij, heeft naar aanleiding van de opiniepeiling het volgende verklaard: "Deze enquête maakt duidelijk dat een veilige en gezonde voeding voor alle Europese burgers een prioriteit is. De burgers in de huidige en de toekomstige lidstaten zijn het ook eens over het belang van milieubescherming en over de noodzaak steun van allerlei aard te verlenen om de plattelandseconomie te doen floreren. Deze zorgpunten worden grondig aangepakt in de voorstellen tot hervorming van het GLB die de Commissie afgelopen januari heeft gedaan.".

De enquête is gehouden onder een representatieve steekproef uit de bevolkingen van 13 landen (de 10 landen waarvan de toetreding tot de EU is gepland voor 2004: Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en Slovenië; de landen waarmee nog over hun toetreding wordt onderhandeld, namelijk Bulgarije en Roemenië; Turkije, de kandidaat-lidstaat waarmee nog niet wordt onderhandeld).

Een grote meerderheid van de ondervraagden was voorstander van de volgende doelstellingen van het landbouwbeleid van de EU (ook het resultaat voor dezelfde vragen bij de eerdere enquête in de EU-15 is vermeld):

Vraag

Moet de EU haar landbouwbeleid gebruiken om ... Ja toekomstige lidstaten

Ja EU-15

te waarborgen dat landbouwproducten gezond en veilig zijn ? 88% 90 %
de bestaansmogelijkheden op het platteland te bevorderen en te verbeteren ? 88% 77 %
de landbouwers een stabiel en adequaat inkomen te garanderen ? 86% 77% respect voor het milieu te bevorderen ? 84% 87 % de landbouwers te helpen om hun productie aan te passen aan de verwachtingen van de consument ? 84% 80%
middelgrote of kleine landbouwbedrijven te beschermen ? 83% 81 % de belangen van de landbouwers te verdedigen tegenover groothandelaren en distributeurs ? 81% 69 %
de Europese landbouw concurrerender te maken op de wereldmarkt ? 80% 77 %
diversificatie van de landbouwproducten en activiteiten te bevorderen ? 80% 73 %
de verschillen in ontwikkeling tussen de regio's te verkleinen ? 80% 72 %
het specifieke karakter van de Europese landbouwproducten te beschermen ? 78%

73 %
biologische landbouwmethoden te bevorderen ? 69% 72 %

Voor het merendeel van de bovengenoemde doelstellingen bestaat er weinig verschil in steun tussen beide groepen. Veel doelstellingen krijgen zelfs nog meer steun in de toekomstige lidstaten. De ondervraagden in die landen stellen zich vooral positiever op tegenover die doelstellingen die betrekking hebben op de belangen van de landbouwers.

Uit de enquête blijkt dat niet alleen hoge verwachtingen worden gekoesterd van het GLB, maar dat, vooral in Tsjechië en Slovenië, ook wordt gevreesd dat de invoering van het landbouwbeleid van de EU meer nadelen dan voordelen zal hebben voor de landbouwers. Ook is duidelijk dat nog veel werk moet worden verricht om het grote publiek in de toekomstige lidstaten beter voor te lichten over de beginselen en doelstellingen van het GLB. Op dit moment is de kennis daarvan immers gering. Het best geïnformeerd zijn de Polen (36 % is op de hoogte van het bestaan van het GLB) en de Slovenen (31 %).

Het volledige verslag vindt u op het volgende adres:

http://europa.eu.int/comm/agriculture/survey/cc/index_en.htm

Deel: ' Veilige voeding en beter bestaan op platteland EU-prioriteiten voor .. '
Lees ook