Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Justitie

Persbericht Ministerraad
5 oktober 2001

VEILIGHEID EN BESTRIJDING TERRORISME KRIJGEN VERSCHERPTE AANDACHT

Bestrijding van terrorisme heeft na de aanslagen in de Verenigde Staten voor het kabinet een nóg grotere prioriteit. Dit blijkt uit het Actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid dat een fors pakket aan maatregelen bevat waarmee het kabinet de strijd tegen terrorisme wil intensiveren. Het gaat zowel om versterking van bestaand beleid alsook om nieuwe accenten en prioriteiten. De initiatieven richten zich zowel op preventie alsook op snelle opsporing en succesvolle vervolging van gepleegde terroristische misdrijven. Met de maatregelen is volgens een eerste schatting een bedrag van 150 à 200 miljoen gulden gemoeid. In de komende weken zal een meer gedetailleerde uitwerking plaatsvinden van de begrotingsgevolgen.

Preventie
De basis van het aktieplan betreft maatregelen om daden van terrorisme te voorkomen. Het gaat daarbij allereerst om preventieve maatregelen zoals verbetering van de informatiepositie van politie en inlichtingen- en veiligheidsdiensten, en meer capaciteit voor bewaking en beveiliging van kwetsbare personen en objecten. Om de nieuwe verschijningsvormen van terrorisme effectief aan te pakken, krijgen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten extra middelen. Ook komt er geld voor uitbreiding van mogelijkheden voor biometrie. Het gebruik van lichaamskenmerken is een krachtig instrument bij identificatie van personen. Hierdoor is het makkelijker terroristen te volgen en patronen en netwerken te ontrafelen. Uit oogpunt van preventie wil Nederland op Europees niveau aandringen op verbetering van visumbeleid en het centraal beschikbaar stellen van informatie over afgegeven visa binnen de Unie.

Daarnaast krijgt de Koninklijke Marechaussee meer personeel om de buitengrenscontroles te intensiveren en het Mobiel Toezicht Vreemdelingen te versterken. De maatregelen die na de aanslag in de VS zijn genomen om de burgerluchtvaart beter te beveiligen, worden uitgebreid. Dit gebeurt onder meer door intensiever toezicht en extra gatecontroles uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee. Internationaal pleit Nederland voor invoering van 100% controle van alle ruimbagage en betere beveiliging van de cockpit.
Het kabinet gaat ook maatregelen treffen ter bescherming van de infrastructuur van overheid en bedrijfsleven (waaronder ICT).

Opsporing en vervolging van terroristische misdrijven Er komt een flinke uitbreiding van de capaciteit voor opsporing en vervolging van terroristische misdrijven. Kernteams, KLPD en OM krijgen meer personeel. Het gaat daarbij om rechercheurs en analisten. Het mensensmokkelteam bij de Unit Mensensmokkel krijgt eveneens extra capaciteit. Omdat terroristische organisaties intensief gebruik maken van moderne technologie neemt het kabinet ook op dit terrein maatregelen. Dit betekent onder meer uitbreiding van satelliet interceptiecapaciteit, snelle invoer van het Nationaal Actieplan Digitaal Rechercheren en modernisering van tapkamers bij de politie. Het kabinet heeft tevens besloten tot een onderzoek naar de BBE-capaciteit.

Financiële sector
De relatie tussen financieringsstromen en terroristische activiteiten is van groot belang voor de bestrijding van terrorisme. Het kabinet wil de financiële voeding van terroristische groeperingen een halt toe roepen. De maatregelen voor de financiële sector zijn ingedeeld in twee groepen. Het2

gaat daarbij om de financiële toezichtwetgeving en -handhaving en de opsporing van verdachte geldstromen. De eerste groep betreft de versterking van het toezicht op de naleving van de Wet MOT, de Wet identificatie bij financiële dienstverlening en de Sanctiewet, en een meldplicht voor vrije beroepsbeoefenaren (financieel/juridisch) en trustkantoren alsmede een regeling voor toezicht op trustkantoren en money transferinstellingen. De tweede groep maatregelen richt zich op versterking van het financieel rechercheren, verbetering van de informatie-uitwisseling en het op efficiënte wijze melden van gegevens aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties over aan terrorisme gerelateerde subjecten.

Internationale dimensie
De bestrijding van terrorisme vereist bij uitstek een internationale aanpak. Vanuit internationale fora zijn initiatieven genomen waarbij Nederland zich heeft aangesloten. Dit behelst onder meer de uitvoering van aanbevelingen in de strijd tegen witwassen door de Financial Task Force on money laundering (FATF), de verplichting van staten om het verschaffen van financiële middelen voor terroristische activiteiten strafbaar te stellen en een voorstel uit de Europese Raad dat het mogelijk maakt vanuit bijvoorbeeld Nederland een rechterlijk bevel tot bevriezing van vermogensbestanddelen te geven als er een zwaarwegende verdenking bestaat tegen ingezetenen van andere EU-lidstaten.

Wetgeving
Nederland zal aandringen op snelle ratificatie van uitleveringsverdragen en de totstandkoming van de gewijzigde richtlijn witwassen. Ook werkt Nederland mee aan uitvoering van de Kaderbesluiten terrorisme en het EU aanhoudingsbevel (eind 2001). Nationaal moet er een snelle ratificatie komen van wetgeving inzake VN-verdragen over bomterrorisme en financiering van terrorisme. Beide wetsvoorstellen zijn voor behandeling bij de Tweede Kamer ingediend. Nederland zal zich inspannen de EU-rechtshulpovereenkomst eind 2002 te ratificeren. Daarmee worden de joint teams mogelijk. Daarnaast is snelle ondertekening en ratificatie van het verdrag Crime in Cyberspace noodzakelijk.

RVD, 05.10.2001Deel: ' Veiligheid en bestrijden terreur krijgen scherpere aandacht '
Lees ook