expostbus51


Ministerie VROM
https://www.minvrom.nl

VROM: SPLIJTSTOF

Minister Pronk: Termijn behandeling vergunningaanvraag transporten kernmateriaal ondergeschikt aan zorgvuldigheid en veiligheid

Aanvragen voor het transport van radioactief materiaal afkomstig van (kern-) reactoren zullen met de grootste zorgvuldigheid worden bestudeerd en beoordeeld. Vanwege deze zorgvuldige behandeling kan er niet zonder meer op worden gerekend dat de aanvraag binnen de gebruikelijke termijn kan worden afgehandeld.

Dat blijkt uit de brief van minister Pronk (milieu) aan de directie van de buiten gebruik gestelde kerncentrale in Dodewaard. Een afschrift van de brief is tevens aan de Tweede Kamer gestuurd.

Dodewaard
In december 1998 schreef de directie van de kerncentrale in Dodewaard een brief aan verschillende ministers met het verzoek transporten van splijtstofelementen, mede gezien de tijdsdruk waar de centrale mee geconfronteerd wordt, weer mogelijk te maken. In zijn brief aan Dodewaard schrijft de bewindsman dat maatregelen die de transporten belemmerden inmiddels zijn geïmplementeerd en dat hij een vergunningaanvraag tegemoet ziet. Hij wijst er echter op dat een zorgvuldige behandeling van deze aanvraag, waarbij alle factoren grondig moeten worden afgewogen, meer tijd in beslag kan nemen.

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

persvoorlichting milieu
Joost Kehrer

070 339 39 70

faxnummer

070 339 13 52

23 feb 99 14:11

Deel: ' Veiligheid voorop bij vergunning transport kernmateriaal '
Lees ook