Nederlands Normalisatie-instituut

2 augustus, 1999

Nu in Nederlands verkrijgbaar:

Veiligheidseisen grondverzetmachines

Delft - Een veilige machine is voor de gebruiker essentieel. Het Nederlands Normalisatie Instituut biedt constructeurs en anderen die te maken hebben met de productie van machines voor grondverzet de helpende hand en brengt een vertaling op de markt van een Europese norm met daarin veiligheidseisen voor grondverzetmachines.

De Europese norm, met nummer en titel NEN-EN 474 - Grondverzetmachines - Veiligheid, is opgesteld in het kader van de Machinerichtlijn. Hij bestaat uit twaalf delen, met daarin informatie variërend van algemene eisen tot en met eisen voor specifieke machines en speciale grondverzetmachines (zie bijlage I).
NEN-EN 474 is eveneens van toepassing op afgeleide machines, die in hoofdzaak zijn ontworpen om met behulp van uitrustingsstukken, aarde of rots los te maken, op te pakken, te bewegen, te transporteren, te verdelen en vlak te maken.
Deze Europese norm is opgesteld door de Technische Commissie CEN/TC 151 Bouwmachines en bouwmaterialen Machines - Veiligheid, waarvan het secretariaat door DIN (Duits Instituut voor Normalisatie) wordt gevoerd. De norm is opgesteld onder een mandaat gegeven aan CEN door de commissie van de Europese gemeenschap en de EFTA (European Free Trade Association), en ondersteunt essentiële eisen van de EC Richtlijnen.
Voor machines die voor meer toepassingen inzetbaar zijn moet het normdeel dat op de hoofdfunctie slaat, worden toegepast.

Ondergronds werk
Voor ondergrondse werkzaamheden worden momenteel aanvullende eisen opgesteld. Bij werkzaamheden in explosieve omgevingen, bijvoorbeeld kolenmijnen, zullen aanvullende eisen in toekomstige normen worden gesteld.
Voor bijzondere toepassingen (bijvoorbeeld als er in explosieve omgevingen wordt gewerkt) zijn extra eisen noodzakelijk die niet in deze norm zijn opgenomen.
De norm behandelt de kenmerkende gevaren veroorzaakt door grondverzetmachines, die worden gebruikt als bedoeld en onder de omstandigheden als voorzien door de fabrikant.

Bestellingen
De kosten van de diverse delen van NEN-EN 474 Grondverzetmachines - Veiligheid zijn vermeld op de volgende bladzijde. Bedrijven kunnen het ontwerp telefonisch of schriftelijk bestellen bij de afdeling Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, fax (015) 2 690 271, e-mail: bestel@nni.nl.
Particulieren kunnen het ontwerp bestellen door overmaking van het genoemde bedrag, vermeerderd met 6% btw, op Postbanknummer 25301 ten name van het NNI te Delft onder vermelding van het normnummer. Bestelling is ook mogelijk door invullen van het bestelformulier in de rubriek "bestellingen" van de NNI website.

Inlichtingen
Meer informatie is te verkrijgen bij NNI-Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, of bij ir. L.G.G.M. van Cleef, standardization consultant bij de hoofdafdeling Industrie, e-mail: Bart.vancleef@nni.nl.


Bijlage I
Overzicht delen NEN-EN 474; themas en prijs

Titel: Prijs (excl.BTW):
Deel 1: Algemene eisen NLG 90,-
Deel 2: Eisen voor bulldozers NLG 90,-
Deel 3: Eisen voor laders NLG 90,-
Deel 4: Eisen voor graaflaad-combinaties NLG 90,-
Deel 5: Eisen voor hydraulische graafmachines NLG 90,-
Deel 6: Eisen voor dumpers NLG 90,-
Deel 7: Eisen voor scrapers NLG 90,-
Deel 8: Eisen voor graders NLG 90,-
Deel 9: Eisen voor pijpleggers NLG 90,-
Deel 10: Eisen voor sleuvengravers NLG 90,-
Deel 11: Eisen voor verdichters NLG 90,-
Deel 12: Eisen voor kabelgraafmachines nog niet verkrijgbaar, nog in ontwerpstadium

Deel 1 specificeert algemene veiligheidseisen voor grondverzetmachines zoals beschreven in de internationale norm ISO 6165 Earth moving machinery - Basic types - Vocabulary, met uitzondering van walsen. Afvaldichters gebaseerd op een wiellader en/of wieldozer zijn inbegrepen.
Daarnaast geeft deel 1 veiligheidseisen voor alle grondverzetmachines en moet samen met één van de delen 2 tot en met 12 worden gebruikt. Deze voor specifieke machines bedoelde delen herhalen niet de eisen uit deel 1 maar voegen specifieke eisen toe of vervangen eisen voor de desbetreffende machine.
De delen 1 tot en met 11 hebben al status van Europese norm. Deel 12 is nog in het ontwerpstadium.

NB: de specifieke eisen in de delen 2 tot en met 12 hebben voorrang boven de algemene eisen van deel 1 van de norm en voor grondverzetmachines die niet behandeld worden in de delen 2 tot en met 12 geldt de NEN-EN 474, deel 1.

Deel: ' Veiligheidseisen grondverzetmachines '
Lees ook