Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Amsterdam, 26 juli 2002

Samenwerkende Commerciële Radiostations verwachten grote economische schade aan bedrijfstak bij veiling

Eventuele veiling van radiofrequenties politiek ongewenst en niet in het belang van de luisteraars

De Samenwerkende Commerciële Radiostations (SCR) gaan er vanuit dat het kabinet het regeerakkoord zal uitvoeren door op korte termijn de frequenties voor de commerciële radio langjarig te verdelen middels een vergelijkende toets. De gerechtelijke uitspraak dat de frequenties moeten worden geveild is gebaseerd op een zwalkend beleid en rommelige regelgeving van vorige kabinetten. Het regeerakkoord van het kabinet Balkenende voorziet in een verdeling die een groot politiek en maatschappelijk draagvlak geniet. De uitvoering van het regeerakkoord is mogelijk indien op korte termijn de regelgeving wordt aangepast.

De huidige landelijke en niet-landelijke commerciële radiostations hebben jarenlang omvangrijk geïnvesteerd in de opbouw van hun ondernemingen. Door de hoge investeringen en aanloopverliezen zijn de meeste stations nog marginaal winstgevend of ze maken verlies. Slechts enkelen maken al winst. Door de veiling zullen de meeste stations in grote financiële moeilijkheden komen en ook nieuwkomers lopen grote financiële risico's. Temeer aangezien de publieke radio niet voor de frequenties hoeft te betalen en bijna 50% van de reclamegelden opstrijkt. Een veiling leidt uitsluitend tot een verdere versterking van de publieke radio en de ongeoorloofde concurrentievoordelen.

Reeds tijdens de vorige zittingsperiode heeft de Tweede Kamer zich tegen de veiling uitgesproken. Blijkens het huidige regeerakkoord is de meerderheid van de Tweede Kamer opnieuw tegen de veiling. De SCR neemt aan dat het kabinet haar regeerakkoord serieus neemt en maatregelen treft waardoor de uitspraak van de rechter niet hoeft te worden uitgevoerd. Het meeste nieuwe beleid vergt aanpassingen van wetgeving en overige regelgeving. Volgens de rechter geldt dit kennelijk eveneens voor de verdeling van radiofrequenties. Door een betrekkelijk eenvoudige aanpassing van het Frequentiebesluit (Koninklijk Besluit) kan het kabinet het regeerakkoord uitvoeren.

Robin Linschoten (voorzitter van de SCR): "Regelgeving dient politieke besluitvorming te faciliteren. Het is ongewenst dat in een regeerakkoord vastgelegd nieuw beleid wordt beperkt door regelgeving en ondeugdelijk beleid van vorige kabinetten. Wij gaan er dan ook vanuit dat het kabinet zodanige maatregelen zal nemen dat het regeerakkoord kan worden uitgevoerd. Wij hopen toch te mogen aannemen dat het kabinet haar eigen regeerakkoord serieus neemt en niet al in de eerste week van haar bestaan de politieke verantwoordelijkheid uit handen geeft aan de rechter. Ook in andere dossiers zal het kabinet doortastend moeten optreden om nieuw beleid mogelijk te maken."

De politieke verantwoordelijkheid voor de verdeling van radiofrequenties ligt bij de staatssecretaris van OC&W, de heer C.H.J. van Leeuwen (LPF) en de minister van Economische Zaken, de heer H.Ph.J.B. Heinsbroek (LPF). Met name van Economische Zaken mag worden verwacht dat belang wordt gehecht aan de continuïteit van middelgrote en kleine ondernemingen in een branche die ondanks een in het verleden tegenwerkend overheidsbeleid is opgebouwd.

Bovendien zullen evenwichtige concurrentieverhoudingen tussen de commerciële en publieke radio een belangrijk element zijn van het beleid. De overheid heeft in het verleden steeds frequenties tijdelijk verdeeld. De radiostations moesten echter, zoals iedere onderneming, langlopende verplichtingen aangaan, zoals arbeidsovereenkomsten en technische faciliteiten. Het bij opbod verkopen van frequenties zal leiden tot faillissementen.

Het radio aanbod in Nederland is zeer gevarieerd. Met vallen en opstaan hebben de commerciële radiostations bijgedragen aan veelzijdige keuzemogelijkheden en een succesvolle ontwikkeling van de reclamemarkt, waarvan ook de publieke radio heeft geprofiteerd. Door een veiling zal het aanbod verschralen waarvan de luisteraars de dupe zullen zijn. De Tweede Kamer verzet zich al jaren tegen de veiling en nu ook het kabinet. De politiek dient haar verantwoordelijkheid te nemen en er voor te zorgen dat de gerechtelijke uitspraak het uitvoeren van het regeerakkoord niet belemmert.


---

---

---

Deel: ' Veiling radiofrequenties politiek ongewenst, niet in belang luistera.. '
Lees ook