Geneva Conventions : Declaration by the Presidency on behalf of the European Union

CFSP Presidency Statement: Brussels (12-08-1999) -Nr. 10394/99 (Presse 247) - CFSP : 77/99


Brussel, 12 augustus 1999

10394/99 (Presse 247)

P 77/99

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vier verdragen van Genève

Bij de viering van de aanneming, 50 jaar geleden, van de vier verdragen van Genève herinnert de Europese Unie aan het eminent belang dat zij hecht aan de vier verdragen van Genève als grondslagen van het internationaal humanitair recht.

Het 50-jarig bestaan van de vier verdragen van Genève is een moment voor de bezinning op de bevordering van de tenuitvoerlegging van het internationaal humanitair recht in alle gewapende conflicten. De lidstaten van de Unie maken van deze gelegenheid gebruik om hun gehechtheid aan de eerbiediging en bevordering van het internationaal humanitair recht te bevestigen.

De verdragen vormden een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van het humanitair recht en een impuls voor de verdere ontwikkeling van een indrukwekkend stelsel van internationale instrumenten. De noodzaak van deze verdragen doet zich heden ten dage even sterk gevoelen als vijftig jaar geleden, en de Unie benadrukt hoe belangrijk het is dat de bepalingen van de verdragen ten volle worden nageleefd.

De verdragen zijn uitsluitend opgesteld ten behoeve van de bescherming van het individu in tijden van gewapend conflict. Als zodanig vormen zij de grondslag voor de humaniteitsbeginselen en samen met de aanvullende protocollen van 1977 vormen zij de belangrijkste instrumenten van het humanitair recht. De Unie roept alle landen die zulks nog niet gedaan hebben op partij te worden bij de verdragen van Genève en bij alle belangrijke verdragen op humanitair gebied.

De eerbied voor en de bescherming en humane behandeling van slachtoffers van gewapende conflicten zijn de belangrijkste plicht voor de partijen bij de verdragen. De toepassing van de bepalingen van de verdragen is van cruciaal belang. De Unie erkent de vooruitgang die sedert de aanneming van de verdragen van Genève geboekt is. De Unie betreurt evenwel dat het humanitair recht aanhoudend wordt geschonden. In de hedendaagse conflicten is het belangrijke onderscheid tussen strijdenden en burgers veelal vervaagd; de veiligheid van humanitaire medewerkers wordt niet gewaarborgd en kinderen en andere kwetsbare groepen zijn in de conflicten tot doelwit geworden.

Het overbruggen van de steeds bredere kloof tussen de bestaande internationale normen en de naleving ervan moet het hoofddoel zijn en dit thema moet nadrukkelijker op de agenda van de internationale gemeenschap worden geplaatst.

Vervolging van schendingen van het internationaal humanitair recht is een belangrijk middel om te bevorderen dat de verdragen worden nageleefd. In dit verband is de Unie ingenomen met de aanneming van het statuut inzake een permanent Internationaal Strafhof, dat zich moet uitspreken over de ernstigste misdaden en schendingen van het humanitair recht en roept zij op tot een spoedige bekrachtiging van dit statuut.

De Unie verklaart dat zij steeds veel waardering heeft voor het Internationaal Comité van het Rode Kruis en dat zij het zal blijven steunen. Het ICRK speelt een essentiële rol bij het waarborgen van de eerbiediging van de regels op humanitair gebied. Het ICRK heeft in de loop der jaren onder buitengewoon moeilijke omstandigheden indrukwekkend veel werk verricht. De publicatie welke het ICRK ter gelegenheid van zijn gedenkdag het licht heeft doen zien, getiteld "People on War", en waarin ingegaan wordt op de ervaringen van strijdenden en burgers, komt op het juiste moment en is één manier om de kennis van het internationaal humanitair recht te bevorderen.

De Internationale Federatie van de Rode Kruis' en Rode Halve Maan-verenigingen, de Nationale Verenigingen en vele andere groeperingen en personen hebben zich in het verleden ingezet voor het bevorderen van het internationaal humanitair recht en doen zulks thans nog, en de Unie brengt hulde aan hun moedig optreden.

De Unie memoreert voorts de belangrijke rol van de Verenigde Naties op het gebied van het humanitair recht, en wijst er in het bijzonder op dat het internationaal humanitair recht een belangrijk onderwerp is geweest tijdens het decennium van het internationaal recht van de Verenigde Naties.Deel: ' Veklaring EU 50-jarig bestaan vier verdragen van Genève '
Lees ook