Universiteit van Utrecht


22 / 23 maart 1999

Velon congres 99 ‘Samenscholen’

Voor ICT onderwijs steun nodig uit bedrijfsleven

Lerarenopleidingen meer gericht op samenleving

Het opleiden van leraren behoort niet alleen in de collegebanken te gebeuren, maar ook in de praktijk. Maar zijn lerarenopleidingen wel op de hoogte van wat er op school gebeurt en wat de samenleving vraagt van het onderwijs? Hierover buigt het VELON congres 99 zich op 22 en 23 maart. Velon is de Vereniging voor Lerarenopleiders Nederland, die leraren opleiden voor basis- en voortgezet onderwijs. De vijf Utrechtse lerarenopleidingen organiseren dit jaar het congres onder het mom ‘samenscholen’.

Hoewel er al op sommige terreinen al veel wordt samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van nascholing en stages, is er meer contact met andere maatschappelijke sectoren nodig. Tijdens het congres zal dan ook worden ingegaan op wat de samenleving van leraren en lerarenopleidingen mag verwachten. De relatie tussen school en opleiding, instituut en werkveld staat centraal. Samenscholen dus.

De Utrechtse hoogleraar bestuurskunde prof.dr. R. in ’t Veld zal de inleiding op het congres verzorgen. Namens onderwijsminister Hermans zal drs. R. Kerstens, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid spreken over de vernieuwingen binnen het onderwijs. De tweede dag zal de filosoof prof.dr. A. Cornelis, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, met name aandacht besteden aan de betekenis van informatie en communicatietechnologie (ICT) voor het onderwijs. De logica van de computer en de verschillen tussen informatie en communicatie zullen in zijn bijdrage ruimschoots aan de orde komen.

Aan de hand van zes thema’s zijn presentaties en workshops ingedeeld. Het gebruik van ICT binnen in het onderwijs is één van de zes thema’s van het congres. Hoewel de minister van OC&W wel een aanzet heeft gegeven voor faciliteiten, zoals het inrichten van lokalen met computers, is de steun van het bedrijfsleven voor de lerarenopleiding hard nodig. Een andere manier om de ontwikkelingen op ICT-ghebied te stimuleren is de uitwisseling van kennis op ICT-gebied tussen scholen en opleidingen. Daarnaast vereist de invoering van ICT binnen het onderwijs een nieuwe didactiek op scholen en dus een vernieuwing van de lerarenopleidingen.

Het thema ‘school en opleiding’, dekt het motto van het congres ‘samenscholen’ in de breedste zin van het woord. De ‘Kwaliteit van leraren en lerarenopleiders: beroepsstandaard en beroepsbekwaamheid’ is een thema dat gaat over de startbekwaamheidseisen voor beginnende docenten en de eisen van bekwaamheid voor opleiders. ‘Het nieuwe leren in praktijk en opleiding’ is een thema waarin allerlei vernieuwingen in het onderwijs aan de orde komen. Het thema ‘De open school’ heeft als uitgangspunt de wetten die de ‘zorg’ in het onderwijs voorop stellen. En ten slotte het zesde thema ‘De pedagogische opdracht’ gaat in op de waarden en normen die docenten op leerlingen overdragen, of ze zich daarvan bewust zijn of niet. Welke consequenties heeft dat voor de opleiding van leraren?

’s Avonds wordt de Jan Kassiesprijs uitgereikt. De Stichting Fonds Kunst en Educatie wil door middel van deze prijs dit jaar de kwaliteit van activiteiten op het gebied van kunsteducatie stimuleren. De prijs bestaat uit f 17.500,- en uit een replica van de sculptuur ‘Residence’ van Sigurdur Gudmundson.

Het congres wordt georganiseerd door vijf Utrechtse lerarenopleidingen, te weten het IVLOS (interfacultair instituut voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en studievaardigheden van de Universiteit Utrecht), de faculteit educatieve opleidingen van de Hogeschool van Utrecht, de school voor kunsteducatie van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, de Hogeschool Domstad en de P.C. Hogeschool Marnix Academie.


22 en 23 maart 1999, Conferentieoord ‘Woudschoten’ Zeist

Voorlichter Laurien Timmermans (030) 2537567/ 3550

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Velon congres 99 onder motto 'Samenscholen' '
Lees ook