St. Belangenbehartiging Preferentierechten KBB

Vendex zet houders winstbewijzen KBB in de kou

Vendex zet houders winstbewijzen KBB in de kou


-Persbericht-

VENDEX ZET HOUDERS WINSTBEWIJZEN KBB IN DE KOU

Amsterdam, 19 januari 1999 - Beleggers die in het bezit zijn van zogenoemde ~preferentierechten KBB~ - een soort winstbewijzen - dreigen die rechten in de nabije toekomst te verliezen. Dit is het gevolg van een door Vendex, de nieuwe eigenaar van KBB; voorgenomen reorganisatie. Wat Vendex betreft zullen deze beleggers genoegen moeten nemen met een schadeloosstelling van slechts fl. 0,05 tot fl. 0,10 per winstbewijs. Om dit te bereiken heeft Vendex onverhoeds een procedure ingesteld bij de president van de Amsterdamse rechtbank. Dit zal door de top van Vendex en KBB officieel bekend worden gemaakt op een door KBB bijeengeroepen ïnformatieve vergadering van houders van preferentierechten~ op donderdag 21 januari 1999 vanaf 11.00 uur in het Hilton Hotel te Amsterdam.

Vendex en KBB hebben inmiddels zelf de meerderheid van de winstbewijzen opgekocht, maar ruim 45 is nog in handen van het beleggend publiek. Deze beleggers - en ook de
minderheidsaandeelhouders in KBB - dreigen de dupe te worden van de voorgenomen juridische fusie tussen Vendex en KBB, waardoor KBB zal ophouden te bestaan. Een deel van hen vormt inmiddels één front middels een speciaal voor hen opgerichte belangenstichting, de Stichting Belangenbehartiging Preferentierechten KBB.

De heer A. van Herk, voorzitter van de Stichting, verklaart het volgende:

~Zowel individuele beleggers als de Stichting hebben Vendex herhaaldelijk uitgenodigd om in overleg te treden over deze kwestie. Vendex heeft dit echter steeds zonder opgave van redenen geweigerd. Ondertussen heeft Vendex wel, zonder ons daarover in te lichten, een procedure ingesteld waardoor de houders van een winstbewijs hun rechten dreigen te verliezen tegen betaling van een fooi van 5 cent. Na raadpleging van effectenhandelaren is ons gebleken dat de door Vendex genoemde vergoeding veel te laag is. Zeker indien men bedenkt dat de winstbewijzen in 1991 werden uitgegeven ter compensatie vanwege de afschaffing van de toenmalige preferente aandelen KBB. Door de uitgifte van deze preferente aandelen werd KBB in het verleden van de ondergang gered. De manier waarop Vendex zich nu van de winstgerechtigden wenst te ontdoen is maatschappelijk onaanvaardbaar. Vendex zet hiermee de klok terug naar de tijd waarin je als particuliere belgger niets had te vertellen. De winstgerechtigden laten echter niet over zich lopen: namens hen zal de Stichting zich verzetten tegen het door Vendex en KBB bij de president van de rechtbank ingediende verzoek. Indien het nodig mocht zijn om verdere juridische stappen te nemen, zal dit ook gebeuren.

Ønmiddels heeft de Stichting middels haar advocaat aan Vendex en KBB gevraagd om de door haar opgeworpen bezwaren op de agenda te zetten van de vergadering van 21 januari aanstaande

.. NOOT voor de REDACTIE: Afzender van dit bericht is de Stichting Belangenbehartiging Preferentierechten KBB. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Boekel de Neree, de heer mr A.J. van der Marel, telefoonnummer 020 - 431 33 03 of de heer mr J. Wendelgelst, telefoonnummer 020 - 431 33 06


19 jan 99 16:41

Deel: ' Vendex zet houders winstbewijzen KBB in de kou '
Lees ook