Gemeente Delft

'Vensterschool' biedt activiteiten voor Delftse jeugd

De Delftse jeugd kan mogelijk volgend jaar al kennis maken met een nieuw fenomeen in de stad: de vensterschool. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de plannen hiervoor dit jaar te laten uitwerken.

In een vensterschool zullen diverse organisaties in een wijk samenwerken, zoals scholen en kinderopvang. Gezamenlijk gaan zij voor alle kinderen van 0 tot 15 jaar een wijkgericht programma samenstellen met activiteiten en voorzieningen, dit naast het bestaande onderwijsprogramma. Het aanbod van de vensterschool zal uitgebreider zijn en meer op elkaar afgestemd dan nu het geval is. Het programma zal activiteiten bevatten als sport en cultuur, maar ook activiteiten die het onderwijs ondersteunen, zoals huiswerk-begeleiding, voorschoolse taal- en spelprojecten, en oudercursussen. Daarnaast kan de vensterschool opvoedingsondersteuning en zorg bieden.

De vensterschool moet leiden tot meer samenwerking tussen scholen, de kinderopvang en aanbieders van activiteiten op het gebied van cultuur, sport en opvoeding. Dit alles moet ertoe leiden dat kinderen en jongeren zich beter kunnen ontwikkelen. Met het initiatief speelt de gemeente in op de toenemende behoefte aan kinderopvang en buitenschoolse opvang, en op de vraag naar meer activiteiten en voorzieningen in de woonwijken, gericht op kinderen.

De vensterschool zal aanvankelijk gebruik maken van bestaande voorzieningen, zoals sportvelden, gymzalen en schoolgebouwen. Op de langere termijn kan de nieuwe voorziening ook eigen ruimten krijgen, bijvoorbeeld gekoppeld aan nieuwbouw van scholen of kinderopvang.

De eerste stap om te komen tot een vensterschool (of een brede voor kinderopvang en welzijn. De studie moet in kaart brengen welke activiteiten op het gebied van sport, cultuur en opvoeding nu al worden aangeboden. Daarnaast moet het onderzoek duidelijk maken wat er nodig is aan activiteiten en middelen om de vensterschool tot stand te kunnen brengen.
De gemeente presenteert de resultaten in mei, tijdens een werkconferentie met de diverse betrokken partijen. De uitkomst van die discussie moet in juni leiden tot verder uitgewerkte voorstellen.

Deel: ' 'Vensterschool' biedt activiteiten voor Delftse jeugd '
Lees ook