Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Verbetering kwaliteit van ambulante GGZ voor allochtone jeugdigen

In maart 1999 is bij het Trimbos-instituut een project gestart over `Verbetering van de kwaliteit van hulpverlening voor allochtone jeugdigen en hun ouders'. Voorzieningen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (AGGZ) in Nederland zijn vaak onvoldoende toegerust om tegemoet te komen aan de hulpvragen van allochtone jeugdigen en hun ouders. De verwachting is echter dat de GGZ de komende jaren in toenemende mate te maken zal krijgen met jongeren van met name Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst. Dit onder andere omdat hun aantal in de bevolking toeneemt en omdat hun kwetsbare positie op allerlei maatschappelijke terreinen de kans vergroot dat er psychosociale en psychische problemen tot ontwikkeling komen. Verder blijkt uit onderzoek dat allochtone jongeren vaak in een laat stadium in contact komen met hulpverlening.

Om te kunnen bepalen wat goede hulpverlening is, moet bekend zijn waaraan het hulpaanbod voor jonge allochtonen moet voldoen. Het project bestaat uit vier fasen waarin dataverzameling plaatsvindt onder niet-cliënten en hun ouders (middelbare scholieren), cliënten (en ouders) van de Riagg-jeugdzorg, en verwijzers. Tot slot zal er een inventarisatie worden uitgevoerd van huidige initiatieven binnen de AGGZ die gericht zijn op kwaliteitsverbetering van het hulpaanbod voor allochtone jeugdigen. Belangrijke vragen in dit onderzoek zijn: Welke opvattingen hebben allochtone jeugdigen over psychische problemen? Hoe denken zij over hulpzoeken bij problemen? Wat is hun mening over professionele hulpverlening? Met welke verwachtingen, wensen en hulpvragen komen zij bij een AGGZ-instelling terecht? Bij al deze vragen wordt bekeken in hoeverre de opvattingen van autochtone en allochtone jongeren van elkaar verschillen en in hoeverre de allochtone groepen (Marokkaans, Turks en Surinaams) onderling verschillen. In de slotfase zullen de resultaten uit de verschillende onderzoeksfasen met elkaar in verband worden gebracht. Belangrijk is ook de vraag: hoe sluiten de huidige initiatieven aan bij de hulpverwachtingen en wensen van de allochtone jeugdige cliënten? Gevonden discrepanties tussen cliënten, zorgaanbieders en verwijzers kunnen vervolgens als leidraad fungeren voor de ontwikkeling van transculturele kwaliteitscriteria.

Het project loopt tot maart 2001. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZorgOnderzoek Nederland binnen het programma Kwaliteit van Zorg in de GGZ. In de begeleidingscommissie zijn onder meer de volgende instellingen vertegenwoordigd: Forum, de Universiteit van Utrecht, GGZ-Nederland en de Riagg Centrum Oud/West Amsterdam.

Karen Hosper/Wilma Vollebergh (030) 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Copyright © Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Verbetering kwaliteit ambulante GGZ allochtone jeugdigen '
Lees ook