Gemeente Alkmaar


Verbetering leefbaarheid Oudorperpolder-Zuid

Alkmaar, 29 januari 2003

De gemeente Alkmaar en Woningstichting Willibrordus starten gezamenlijk een project om de leefbaarheid in de Oudorperpolder-Zuid te verbeteren. Uit signalen van bewoners en betrokkenen in de wijk en uit resultaten van verschillende onderzoeken blijkt, dat er in Oudorperpolder-Zuid sprake is van serieuze knelpunten in de woon- en leefsituatie. Op basis van gesprekken met bewoners zal een plan van aanpak worden ontwikkeld.

De problemen in Oudorperpolder-Zuid zijn divers en doen zich met name voor rond de galerijflats en portiekwoningen. Veel gehoorde knelpunten zijn het hoge aantal misdrijven, drugshandel, overlast van jongeren, vandalisme, het verwaarloosde openbare groen en vervuiling van de wijk. Gevolg is dat het gevoel van onveiligheid groot is en de betrokkenheid van bewoners bij de wijk laag.

In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente al diverse maatregelen genomen om de situatie in Oudorperpolder-Zuid te verbeteren. Voorbeelden daarvan zijn het oplossen van het parkeerprobleem, het opknappen van een speelplek, verkoop van woningen in de Vechtstraat, meer aandacht van de politie en het vernieuwen van straatverlichting.

Naar de mening van het college van B&W kan alleen een nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen in de wijk bijdragen aan een echte verbetering van de situatie. Naast Woningstichting Willibrordus zullen bewoners, politie en Kern8 nadrukkelijk worden betrokken in het leefbaarheidsproject Oudorperpolder-Zuid. Op basis van ervaringen in andere buurten is het van groot belang voor de motivatie van de bewoners dat de eerste concrete resultaten snel moeten worden geboekt.

Voordat gestart kan worden met de uitvoering van allerlei maatregelen is het belangrijk te weten welke maatregelen mogelijk en wenselijk zijn voor het verbeteren van de woon- en leefsituatie. In de eerste fase van het leefbaarheidsproject zullen daarom interviews en galerijgesprekken gevoerd worden met bewoners van de Geulstraat en later met bewoners van andere flats.

De kosten van de eerste fase van het leefbaarheidsproject bedragen EUR 29.900,- en worden door de gemeente en Woningstichting Willibrordus gedeeld.

Deel: ' Verbetering leefbaarheid Oudorperpolder-Zuid in Alkmaar '
Lees ook