Ministerie van Justitie

18.09.01

Justitiebegroting 2002: Verbetering rechtshandhaving inzet voor komende jaren

De rechtshandhaving krijgt de komende jaren prioriteit. Het gaat daarbij om meer toezicht in het publieke domein, een grotere pakkans, een snellere afhandeling van strafzaken en betere begeleiding van en toezicht op (ex-) gedetineerden. Uit het totaal van de beleidsintensiveringen heeft een bedrag van 41 miljoen euro (90 miljoen gulden) rechtstreeks verband met de maatregelen die zijn voorgesteld in de onlangs verschenen nota Criminaliteitsbeheersing "Investeren in een zichtbare wereld".

Dat schrijft minister A.H. Korthals in de toelichting op zijn begroting voor het jaar 2002.

Versterking OM
Het OM neemt zich voor het aandeel onvoorwaardelijk geseponeerde zaken in 2002 omlaag te brengen naar tien procent (vorig jaar nog dertien procent); daar staat tegenover dat het OM vaker wil dagvaarden (58 procent van alle zaken; in 2000 nog 52 procent). Verder streven de parketten ernaar om een fors deel - mogelijk zelfs meer dan de helft - van de strafzaken binnen tien weken op de zitting te brengen. Om dit te bereiken krijgt onder meer de OM-organisatie in 2002 extra personeel. Hiervoor is een bedrag van vier miljoen euro (negen miljoen gulden) beschikbaar.

ICT
Behalve voor uitbreiding van personeel is een deel van de gelden voor 2002 gereserveerd voor de verbetering van de ICT. Er wordt geïnvesteerd in de nieuwbouw van het administratiesysteem Compas, dat Geïntegreerd Proces Systeem (GPS) gaat heten. Dit moet leiden tot verkorting van de doorlooptijden en hogere productiviteit.

Recherchefunctie

Het ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie willen de recherchefunctie versterken. In dat kader worden in 2002 verschillende projecten (w.o. werkprocessen in opsporing en vervolging) afgerond. Daarnaast is sinds 1 juli jl. de politie begonnen met de uitvoering van het Nationaal Actieplan Digitaal Rechercheren. Dit moet de opsporing in staat stellen om adequaat op te treden tegen alle vormen van digitale criminaliteit. Voor het eerste jaar is ruim één miljoen euro (bijna drie miljoen gulden)
beschikbaar. In de nota Criminaliteitsbeheersing staat dat voor de uitvoering van het gehele actieprogramma (personeel en middelen) in de komende jaren ongeveer 29 miljoen euro (65 miljoen gulden) nodig is.

Functioneel OM

Een andere maatregel die de handhaving versterkt, betreft de opbouw van het Functioneel OM in 2002. Deze landelijke eenheid gaat zich concentreren op de handhavingsterreinen waarop de Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD's) werkzaam zijn, zoals milieu, fraude en financieel-economische delicten. Voor de opzet van het Functioneel OM is in 2002 twee miljoen euro (ca. vier miljoen gulden) beschikbaar en in 2003 drie miljoen euro (ca. zeven miljoen gulden). Vanaf 2004 is structureel vier miljoen euro (negen miljoen gulden) toegekend. Gespecialiseerde officieren van justitie van het Functioneel OM kunnen de parketten assisteren bij de afhandeling van ingewikkelde zaken, waarbij extra deskundigheid benodigd is. Via deze nieuwe aanpak verwacht het OM zaken sneller en kwalitatief beter af te doen.

Financieel-economische criminaliteit

Op het gebied van fraude en financieel-economische criminaliteit verschijnt in de eerste helft van 2002 de kabinetsnota 'Fraude en financieel-economische criminaliteit'. Hierin zal het kabinet zijn plannen voor de periode 2002-2006 ontvouwen.

Op het gebied van de zware georganiseerde criminaliteit vindt momenteel een evaluatie van de kernteams plaats. De uitkomsten komen nog dit jaar. Verder is er aandacht voor de uitbreiding van de kernteams en het LRT voor de aanpak van zware criminaliteit.

Verkeer

Om de verkeersveiligheid te verbeteren is voor 2002 in totaal bijna 26 miljoen euro (57 miljoen gulden) beschikbaar. In de loop van volgend jaar zal in elke politieregio een regioplan verkeershandhaving operationeel zijn. De financiering vindt plaats uit hogere opbrengsten uit boeten en transacties.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 18-09-2001

Deel: ' Verbetering rechtshandhaving inzet voor komende jaren '
Lees ook